Halayudha Prabhu

Halayudha prabhu took sannyasa from HH Radha Govinda Maharaja in Bhubaneswar on 20 March 2016. His new name is Haladhar Swami.