Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-01-42-56 – 2013-04-13 Vrindavan.mp3 21.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-01 – 2010-06-14 Malaysia.mp3 16.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-01 – 2012-12-17 Pretoria.mp3 23.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – 2006-04-25 Riga Latvia.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – 2007-12-29 Melbourne Australia.mp3 15.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – 2010-01-09 Auckland.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – 2012-01-02 Australia.mp3 15.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – 2012-06-09 Malaysia.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-02 – Program at meghana Mississauga – 2005-05-29 Canada.mp3 31.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-03 – 2011-01-07 Auckland.mp3 23.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-04 – 2010-06-21 Fiji.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-05 – 2009-09-02 Bulgaria.mp3 18.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-07 – 2007-12-20 48 Sydney Australia.mp3 18.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-07 – 2008-04-12 Sofia Bulgaria.mp3 23.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-07 – 2011-06-21 Khasadesh.mp3 18.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-07 – At Iskcon – 2005-05-21 Chicago Illinois.mp3 18.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-07 – Sunday Feast Lecture – 2009-04-05 Riga.mp3 11.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-08 – 2008-04-14 Skopje Macedonia.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-08 – 2010-03-19 Vrindavan.mp3 13.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-09 – 2006-04-30 Riga Latvia.mp3 11.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-09 – 2007-09-02 Austin Texas.mp3 26.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-09 – 2008-05-24 Taman-Medan Malaysia.mp3 11.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-09 – 2011-06-13 Lenasia.mp3 29.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-09 – 2012-12-30 Australia.mp3 32.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-3 – 2011-09-20 Bulgaria.mp3 23.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-10 – 2006-07-12 Tampa Florida.mp3 13.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2006-04-22 Riga Latvia.mp3 14.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2006-05-10 Lovech bulgaria.mp3 24.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2007-01-11 Suva Fiji.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2009-09-17 Estonia.mp3 19.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2010-04-07 Lithuania.mp3 25.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – 2010-05-19 Bulgaria.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – Sunday Feast Lecture – 2012-07-08 USA.mp3 25.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-11 – Sunday Feast Lecture – 2013-01-13 Toronto.mp3 15.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – 2005-07-27 Denver Colorado.mp3 12.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – 2009-09-21 Latvia.mp3 17.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – 2009-12-31 Australia.mp3 13.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – 2012-01-01 Melbourne.mp3 23.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – Sunday Feast Lecture – 2012-07-01 USA.mp3 26.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – Sunday Feast Lecture – 2012-08-19 Austin.mp3 29.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-15 – Sunday Feast Lecture – 2013-01-06 Santiago Chile.mp3 29.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-21 – 2009-06-12 Australia.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-22 – 2006-12-21 Sydney Australia.mp3 13.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-24 – 2011-05-01 Lithuania.mp3 21.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2005-12-30 Suva Fiji.mp3 23.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2006-09-22 Sofia bulgaria.mp3 12.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2006-12-24 Govinda-Valley Australia.mp3 18.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2007-03-14 Sofia Bulgaria.mp3 21.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2007-04-10 Hannover Germany.mp3 13.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2007-04-17 Sillamae Estonia.mp3 25.1 MB