Jayadvaita Swami BG 06-01-09 – 2010-02-05 Pune.mp3 41.1 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-01 – Dhyana Yoga – 2009-10-02 Bahrain.mp3 39.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-02 – 2012-10-20 Gulf.mp3 22.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-05 – 2012-02-06 Nairobi.mp3 24.2 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-07-19 – 2006-11-24.mp3 37.0 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-07 – 2012-07-17 Moneterey.mp3 32.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-07 – 2012-07-17 Monterey.mp3 32.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-08 – 2010-05-03 Dubai.mp3 12.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-15 – 2003-08-17 Towaco-US.mp3 17.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-15 – 2012-10-25 Chennai.mp3 13.2 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-17 – Dhyana Yoga – 2009-08-04 Philly Govindas.mp3 27.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-19.wma 4.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-20 – 2006-11-27.mp3 40.0 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-26 – Dhyana Yoga – 2009-08-23.mp3 20.1 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-30 – 2000 Radhadesh Belgium.mp3 10.9 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-30 – 2004-08-22.mp3 5.9 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-30 – 2012-01-08 Accra.mp3 29.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-30 – Dhyana Yoga – 2009.mp3 21.3 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-32 – Dhyana Yoga – 2010-02-07 Pune.mp3 47.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-34 – 2012-12-14 Mayapur.mp3 23.2 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-35 – 2011-08-06 Richmond.mp3 29.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-36 – 2011-09-13 Paris.mp3 38.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-37 – 2006-11-28.mp3 35.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 06-37 – 2009-09-22 Dubai.mp3 34.4 MB