Jayadvaita Swami BG 07-01 – 2006-04-16 Dubai.mp3 11.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-01 – 2007-12-26.mp3 34.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-03 – 2006-11-29.mp3 31.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-03 – 2007-03-13 Sthlm Se.mp3 16.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-04 – 2007-03-14 Sthlm Se.mp3 24.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-05 – 2007-03-15 Sthlm Se.mp3 21.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-06 – 2007-03-16 Sthlm Se.mp3 21.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-07 – 2009-09-12 London.mp3 47.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-07 – 2012-09-09 Leicester.mp3 23.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-07 – Knowledge of the Absolute – 2009-03-29 Edison.mp3 26.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-09 – 2006-04-17 Ajman.mp3 13.1 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-09 – Knowledge of the Absolute – 2009-07-30 Hillsborough.mp3 23.1 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-10 – 2010-07-12 New Windsor.mp3 38.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-11 – 2010-07-15 Manhattan.mp3 38.1 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-12 – 2007-12-27.mp3 35.9 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-13- – 2006-11-30.mp3 40.0 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-14.wma 3.9 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-14 – 2005.mp3 13.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-15 – 2012-06-19 Brazil.mp3 23.2 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-19 – 2005-10-02 Mumbai.mp3 14.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-19 – 2010-05-23 Soho.mp3 26.2 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-21 – 2003-08-03 New York.mp3 15.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-21 – aug-2003 New York.mp3 10.3 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-22-30 – 2006-12-01.mp3 44.3 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-23 – 2008-04-05 Orlando.mp3 27.0 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-24 – 2006-04-14 Kuwait.mp3 14.8 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-24 – 2010-09-05 Towaco.mp3 19.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-25 – 2007-12-28.mp3 30.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-25 – 2011-12-30 Accra.mp3 23.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-25 – Knowledge of the Absolute – 2009.mp3 34.7 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-26 – 2007-10-19 Dubai.mp3 25.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-26 – 2010-06-06 Villa Vrindavan.mp3 19.9 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-26 – 2010-10-10 Durban.mp3 26.6 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-26 – 2012-08-12 Dallas.mp3 34.0 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-27 – 2003-08-01 Springfield-VA.mp3 14.3 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-27 – 2009-04-18 Gainesville.mp3 42.4 MB
 Jayadvaita Swami BG 07-28.mp3 57.5 MB
 Jayadvaita Swami BG 07 – 2001-05-07.mp3 16.9 MB