Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-01 – 2008-10-16 Copenhagen Denmark.mp3 19.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-07 – 2007-05-12 Visaginas Lithuania.mp3 30.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-04-26 Istanbul Turkey.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-05-18 Kansas City Missouri.mp3 22.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-06-02 Montreal Canada.mp3 37.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-09-05 Simhacala-Farm Germany.mp3 11.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-10-14 Tallinn Estonia.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2005-11-11 Banglore india.mp3 15.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2010-06-26 Wellington.mp3 18.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – 2011-06-28 Sydney.mp3 21.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-08 – Sunday Feast Lecture – 2009-06-07 Australia.mp3 13.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-01-13 Denver Colorado.mp3 24.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-04-26 Istanbul Turkey.mp3 13.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-06-03 Montreal Canada.mp3 43.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-09-04 Heidelberg Germany.mp3 22.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-09-06 Simhacala-Farm Germany.mp3 15.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-10-15 Tallinn Estonia.mp3 21.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2005-11-12 Bangalore india.mp3 18.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2007-01-12 Suva Fiji.mp3 22.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2007-11-19 Sofia Bulgaira.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2009-05-23 Mauritius.mp3 17.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2009-07-02 New Zealand.mp3 17.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2009-09-03 Bulgaria.mp3 18.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2009-11-13 Finland.mp3 17.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – 2010-06-25 Auckland.mp3 22.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-09 – Sunday Feast Lecture – 2012-01-01 Melbourne.mp3 13.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-01-17 Denver Colorado.mp3 28.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-06-05 Montreal Canada.mp3 23.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-06-12 Towaco New Jersey.mp3 25.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-09-07 Simhacala Farm Germany.mp3 18.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-11-13 Bangalore india.mp3 11.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2005-11-30 Kuala Lumpur Malaysia.mp3 22.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2007-01-13 Suva Fiji.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2010-12-28 Melbourne.mp3 29.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – 2012-09-16 Indonesia.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – Preaching to Togrul – 2005-04-28 Istanbul turkey.mp3 31.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-10 – Program at sarathy home – 2005-05-31 Ottawa Canada.mp3 27.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-11 – 2005-01-17 Denver Colorado.mp3 23.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-11 – 2006-04-03 Colgone germany.mp3 20.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-11 – 2010-01-09 Hamilton.mp3 26.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-11 – 2010-04-05 Riga.mp3 31.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-11 – 2012-05-29 Mauritius.mp3 25.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-12-13 – 2010-06-07 Mauritius.mp3 18.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-12-13 – Sunday Feast Lecture – 2012-06-17 Melbourne.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-12 – 2005-09-11 Helsinki Finland.mp3 13.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-18 – 2009-09-24 Latvia.mp3 19.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 10-20 – 2010-04-08 Lithuania.mp3 20.3 MB