Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-06 – 2010-06-13 Malaysia.mp3 22.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-07 – 2011-11-11 New Delhi.mp3 15.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-12 – 2005-10-12 Riga Latvia.mp3 19.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-49 – 2005-11-28 Sungeipetani Malaysia.mp3 17.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-54 – Sunday Feast Lecture – 2007-01-14 Suva Fiji.mp3 13.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-55 – 2007-03-20 Skopje Macedonia.mp3 11.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-55 – 2009-04-20 Latvia.mp3 26.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-57 – 2009-09-14 Denmark.mp3 23.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-57 – Sunday Feast Lecture – 2010-07-04 Sydney.mp3 10.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-58 – 2008-11-10 Riga Latvia.mp3 22.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-61 – 2009-08-29 Bulgaria.mp3 23.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-61 – 2010-10-21 Denmark.mp3 11.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-62 – 2007-01-16 Taveuni Fiji.mp3 16.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-63 – 2006-05-13 Soifa bulgaria.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-63 – 2010-04-22 Riga.mp3 32.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-63 – Sunday Feast Lecture – 2012-06-10 Malaysia.mp3 20.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – 2006-10-14 Riga Latvia.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – 2007-08-26 Austin Texas.mp3 31.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – 2009-09-28 Lithuania.mp3 22.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – 2011-11-20 Pune.mp3 25.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – 2012-09-09 Vrindavan.mp3 15.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-65 – Sunday Feast Lecture – 2009-05-17 Macedonia.mp3 19.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-66 – 2007-04-02 Sofia Bulgaria.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-66 – 2012-04-27 Lithuania.mp3 32.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-66 – 2012-12-07 Solferino.mp3 14.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-68 – 2006-07-07 Miami Florida.mp3 11.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-71 – 2012-12-26 Ashfield.mp3 22.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-73 – Sunday Feast Lecture – 2010-07-25 Vancouver.mp3 16.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-75 – 2011-05-30 Bulgaria.mp3 24.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 18-78 – Gita Jayanti Lecture – 2012-12-24 Sydney.mp3 13.3 MB