Bhakti Vidyapurna Swami BG – Sambandha Abhideya Prayojana – 2000-10-31.mp3 52.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG 02-57 – 2001-10-05 Vrindavan.mp3 20.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG 02-60 – 2001-10-07 Vrindavan.mp3 13.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG 02-63 – 2001-10-10 Vrindavan.mp3 12.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG 02-70 – 2001-10-15 Vrindavan.mp3 13.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Class – 2001-09-26 Vrindavan.mp3 13.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Class – 2001-12-01 Vrindavan.mp3 10.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Class – 2001-12-10 Mira Road.mp3 15.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – 2001-07-02 Vrindavan.mp3 11.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – 2001-07-07 Vrindavan.mp3 14.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Action in Inaction – Vrindavan.mp3 16.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – After Class Discussion – 2001-06-30 Vrindavan.mp3 4.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Engaging the mind – 2001-07-06 Vrindavan.mp3 12.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Gita is the Essence and Parampara – 2001-07-10 Vrindavan.mp3 25.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Gita removes fear and anxiety – 2001-07-08 Vrindavan.mp3 11.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Importance of Authority – 2001-06-23 Vrindavan.mp3 8.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Krishna's Pastimes – 2001-06-29 Vrindavan.mp3 10.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Material World as Reflection – 2001-06-30 Vrindavan.mp3 17.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Religion without Philosophy – 2001-07-09 Vrindavan.mp3 16.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Taste and Attachment for Krishna – 2001-07-04 Vrindavan.mp3 14.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami BG Intro – Tattva – 2001-06-25 Vrindavan.mp3 14.9 MB