01 – Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – History of the Bhagavad Gita – 2005.mp3 621.9 KB
 02 – Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Dhyanam – 2006.mp3 672.4 KB
 02 – Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Mangalacharan – 2006.mp3 2.8 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-01 – 2006.mp3 2.3 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-02 – 2006.mp3 4.1 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-03 – 2006.mp3 2.7 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-04 – 2007.mp3 2.7 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-05 – 2007.mp3 2.0 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-06 – 2007.mp3 2.9 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-07 – 2007.mp3 1.8 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-08 – 2007.mp3 1.9 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-09 – 2007.mp3 2.0 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-10 – 2007.mp3 2.3 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-11 – 2007.mp3 3.8 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-12 – 2007.mp3 1.2 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-13 – 2007.mp3 2.3 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-14 – 2008.mp3 1.7 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-15 – 2008.mp3 1.4 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-16 – 2008.mp3 1.5 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-17 – 2008.mp3 1.7 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Chapter-18 – 2008.mp3 4.5 MB
 Dina Anukampana Prabhu BG Recitation – Mahatmya – 2008.mp3 2.9 MB