Bhakti Swarupa Damodara Swami 2003-09-15 Bhajan Hare Krishna – Switzerland.MP3 18.7 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2003-09-19 Bhajans Nama Yajna Sripada – Switzerland.mp3 19.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2003-09-20 Bhajans Jaya Radha Madhava – Switzerland.MP3 6.7 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2003-10-03 Bhajans Jaya Radha Madhava – Switzerland.MP3 5.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2003-10-03 Bhajan evening Hare Krsna – Switzerland.MP3 16.8 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2005-09-18 Bhajan-night – Switzerland.mp3 9.0 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami 2005 Bhajans Rajamani Prabhu house – Zurich.MP3 14.4 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Bhuliya Tomara – 2001-09-30 Switzerland.MP3 16.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Gaya Gaura – 2001-09-29 Zurich.MP3 7.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Hare Krishna – 2002 Zurich.mp3 6.8 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2001-09-30 Switzerland.MP3 11.0 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2001-10-02 Switzerland.MP3 6.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Life comes from life-Hari Hari – 2001-10-01 Switzerland.MP3 6.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Life comes from Life-Parama Karuna – 2001-10-02 Switzerland.MP3 9.5 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Life comes from Life-Parama Karuna – 2001-10-03 Switzerland.MP3 8.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Mangalarati – 2001-10-01 Zurich.MP3 19.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Radahastami Kirtan-01 – 2002 Switzerland.MP3 15.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Radhe Radhe Radhe Radhastami-02 – 2002 Zurich.MP3 12.4 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Radhika Charana Padma – 2002 Zurich.mp3 22.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans – Radhika Charana Padma Radhastami-01 – 2002 Zurich.MP3 13.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans 1.mp3 12.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans 2.mp3 12.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans Boliye Tumhare Sansar – Switzerland.mp3 3.7 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans Hare Krishna 1.mp3 10.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans Hare Krnsa – Switzerland.mp3 1.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans Namo Maha – Switzerland.mp3 2.8 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans Radhe Radhe 1 – Switzerland.mp3 1.8 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Bhajans ShriKrsnaChaitanya Switzerland.mp3 4.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami bhaja hure mana.mp3 5.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami bhuliya tomare.mp3 12.7 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Brahma Samhita-1.mp3 16.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami dasa avatara.mp3 12.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami gaya gaura madhura sware.mp3 11.0 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hare krishna.mp3 7.6 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hare krishna 1.mp3 17.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hare krishna 2.mp3 4.3 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hare krishna 3.mp3 13.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hariharibifale.mp3 7.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami hari nama.mp3 9.6 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Japa.mp3 17.0 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Kirtans1.mp3 7.6 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Kirtans2.mp3 14.6 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami krishna ya vasudeva ya.mp3 9.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami manasadehogegho.mp3 10.9 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami mangala charan.mp3 7.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami paramakaruna.mp3 7.6 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami radhika tarangi.mp3 9.2 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami samsara davanala.mp3 12.0 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Sripad Maharaj Song & Message.mp3 815.5 KB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami sritakamala.mp3 9.7 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami Sri Bramha Samhita.mp3 4.4 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami stitakamalakundala.mp3 15.1 MB
 Bhakti Swarupa Damodara Swami yasho mati nandana.mp3 6.7 MB