Bhakti Vikas Swami Bhajans – 'Nadiya Godrume' – 2004-08-05 Slovenian yatra Javornik.mp3 592.5 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Adharam Madhuram-BVKS-01.mp3 3.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Adharam Madhuram bhajan ka arth.mp3 2.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Adhuram Madhuram ENGLISH Meaning.mp3 3.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Atma-nivedana-02 Praneswar – Kohabun.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Atma-nivedana-04 Aham Mama – Sabda Arthe.mp3 1.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Atma-nivedana-05 Amara Bolite Prabhu.mp3 1.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Bhajahu Re Mana.mp3 1.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Bhajans and purports-03 – Vaishnava Thakura Sad Goswami astaka – 02-Aug.mp3 5.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Bhaja Hure Mana – 2002-07-19 Protivanov Czech.mp3 931.8 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Bhoga-arati – 2004-04-17 Surat India.mp3 2.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Evening kirtan-04 Day-2.mp3 8.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – E mana durmati.mp3 618.6 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Gaura-arati.mp3 3.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Gauranger Duti Pada With Purport – 2012-03-09 Dubai.mp3 23.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Gaura kirtana – 2009-03-09 Baroda.MP3 13.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Gaura kirtana – 2009-03-10 Baroda.MP3 14.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Gaura kirtana – 2009-03-11 Baroda.MP3 21.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Guru-puja.mp3 3.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Hare Krishna Kirtan – 2012-08-15 Los Angeles.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Hari Haraya Namha.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Japa.mp3 8.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha-Madhava.mp3 886.5 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha-Madhava – 1996-06-27 New Santipura Poland.mp3 668.9 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-01.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-02.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jaya Radha Madhav – 2011-06-19.mp3 1.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Jay Radhe Jay Krishan Jay Vrindavan.mp3 2.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Je anilo prema-dhana.mp3 1.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Kirtan About Gadadhara Pandita – 2005-08-17 Slovenian yatra Javornik.mp3 9.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Kirtan Evening – Ljubljana Slovenia 2004-08-07.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Manah-siksa.mp3 1.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Mangala-arati – Salem India.mp3 3.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Mangal Artik – 2010-01-03 Sri Rangam INDIA.mp3 18.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Markine Bhagavata-dharma.mp3 1.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Nama-sankirtana.mp3 955.0 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Nava Gurav Varan, Sri Saci- Sutastakam.mp3 935.6 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – On singing the songs of the Vaisnava acaryas.mp3 536.4 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Param Karuna Bhau Duri Jana.mp3 1.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Prayers to the lotus feet of Krsna.mp3 1.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Radha Krishna Bol Bol.mp3 610.1 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sandhya Aarti.mp3 5.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Savarana Sri Gaura-mahima.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Damodarastakam.mp3 1.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Dasavatara-stotra.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Krishna Caitanya Prabhu.mp3 6.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Nama.mp3 937.7 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Nrsimha Pranama.mp3 758.0 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Sri Sad-Gosvamy-astaka.mp3 2.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Vraja-dhama-mahimamrta.mp3 3.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Sri Vrajaraja-sutastakam.mp3 968.5 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Suddha-bhakata.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Translation of 'Manah-siksa'.mp3 369.6 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Translation of 'Savarana Sri Gaura-mahima.mp3 604.5 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Translation of 'Sri Sri Sad-Gosvamy-astaka' – 2004-07-11 New Delhi India.mp3 1.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Translation of 'Vaisnave Vijnapti'.mp3 505.7 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Translation of 'Vasanti-rasa'.mp3 502.9 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Tulasi-arati.mp3 1.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Vaishnava Thakura Sad Goswami Astaka.mp3 11.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Vaisnave Vijnapti.mp3 1.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans – Vasanti-rasa.mp3 855.6 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 01 Mangala-arati – Salem-India.mp3 10.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 02 Sri Nrsimha Pranama.mp3 2.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 03 Tulasi-arati.mp3 3.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 04 Japa.mp3 23.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 05 Guru-puja.mp3 8.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 06 Jaya Radha-Madhava.mp3 1.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 07 Gaura-arati.mp3 9.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 08 Jaya Radha-Madhava – New Santipura-Poland 1996-06-27.mp3 1.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 09 On singing the songs of the Vaisnava acaryas.mp3 1.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 10 Savarana Sri Gaura-mahima by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 3.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 11 Translation of Savarana Sri Gaura-mahima.mp3 1.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 12 Manah-siksa by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 3.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 13 Translation of Manah-siksa.mp3 976.7 KB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 14 Vasanti-rasa by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 2.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 15 Translation of Vasanti-rasa.mp3 1.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 16 Vaisnave Vijnapti by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 17 Translation of Vaisnave Vijnapti.mp3 1.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 18 Nama-sankirtana by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 2.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 19 Sri Nama by Srila Bhaktivinoda Thakura.mp3 2.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 20 Suddha-bhakata by Srila Bhaktivinoda Thakura.mp3 3.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 21 Bhoga-arati by Srila Bhaktivinoda Thakura – Surat-India 2004-04-17.mp3 6.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 22 Prayers to the lotus feet of Krsna by A-C- Bhaktivedanta swami Prabhupada.mp3 2.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 23 Markine Bhagavata-dharma by A-C- Bhaktivedanta Swami Prabhupada.mp3 2.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 24 Sri Vraja-dhama-mahimamrta.mp3 8.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 25 Bhajahu Re Mana by Srila Govinda dasa Kaviraja.mp3 5.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 26 Sri Sri Sad-Gosvamy-astaka by Srila Srinivasa Acarya.mp3 5.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 27 Translation of Sri Sri Sad-Gosvamy-astaka – IYF New Delhi-India 2004-07-11.mp3 4.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 28 Sri Dasavatara-stotra by Srila Jayadeva Gosvami.mp3 9.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 29 Sri Damodarastakam from Padma Purana.mp3 5.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 30 Je anilo prema-dhana by Srila Narottama dasa Thakura.mp3 3.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 31 E mana durmati by Srila Bhaktivinoda Thakura.mp3 1.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Bhajans 32 Nadiya Godrume – Slovenian yatra Javornik 2004-08-05.mp3 1.5 MB