Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 03-05 – 2010-07-25 Bhaktivedanta Manor.mp3 7.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-35 – 2011-02-05 Bhaktivedanta Manor.mp3 11.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-36-41 – 2011-02-06 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-42-44 – 2011-02-19 Bhaktivedanta Manor.mp3 9.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-51-56 – 2011-02-26 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-51 – 2011-02-20 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-196 – 2011-07-09 Bhaktivedanta Manor.mp3 10.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-196 2011-07-03 Bhaktivedanta Manor.mp3 19.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-218-226 – 2011-07-30 Bhaktivedanta Manor.mp3 15.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04-258 05-04 – 2011-08-07 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04 – Bhagwan ke prakat hone ka mukhya Karan.mp3 39.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 04 – Radha tatha krishna ki lila divya hain.mp3 42.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 05-07-11.mp3 8.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 05 – Krishna aur Balaram ek hi tattva hain.mp3 10.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-76 – 2012-05-26 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-77-79 – 2012-05-27 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-80-85 – 2012-06-09 Bhaktivedanta Manor.mp3 11.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-86-97 – 2012-06-10 Bhaktivedanta Manor.mp3 9.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-100 – 2012-06-23 Bhaktivedanta Manor.mp3 11.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 06-101-104 – 2012-06-24 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-08.mp3 14.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-46-47 – 2012-12-22 Bhaktivedanta Manor.mp3 10.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-100 – 2013-07-14 Bhaktivedanta Manor.mp3 13.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-101 – 2013-07-20 Bhaktivedanta Manor.mp3 11.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-102 – 2013-07-21 Bhaktivedanta Manor.mp3 9.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami CC Adi Lila 07-108 – 2013-08-17 Bhaktivedanta Manor.mp3 6.1 MB