Deity Installation by Vedavyasapriya Swami at Asitaradhya Prabhu’s House on 05 August 2012.