Bhakti Rasamrita Swami Festivals Hindi – Radhashtami 01 – 2013-09-13 ISKCON Belgaum.mp3 41.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Festivals Hindi – Radhashtami 02 – 2013-09-13 ISKCON Belgaum.mp3 16.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Festivals Hindi – Srila Bhaktivinoda Thakur Appearance Day – 2013-09-17 ISKCON Belgaum.mp3 21.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Appearance Day Of Sri Caitanya Mahaprabhu.mp3 60.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Appearance Day Of Sri Gadadhar Pandit.mp3 28.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Appearance of Narsimha Lila.mp3 7.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Appearance of Srila Vrindavan Das Thakur.mp3 26.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Bahulastami and Appearance of Radha Kunda – 2011-10-20 ISKCON Vrindavan.mp3 35.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Balarama Jayanti-01 – 2012-08-02.mp3 39.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Balarama Jayanti-02 – 2012-08-02.mp3 27.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Balarama Jayanti – 2013-08-21.mp3 25.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Bhagavad Gita ka gyan sabse guhya gyan hain – Belgaum.MP3 5.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Bhagvan Balarama Ke Janma Ka Varnan – 2011-08-13.mp3 36.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Appearance.mp3 34.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Bhaktivinoda Thakur Appearance.mp3 8.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Chaturmasya Lecture.mp3 26.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Damodar Masa Begins – 2012-10-29 ISKCON Vrindavan.mp3 18.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Disappearance Day Of Ramanujacarya – Evening Session.mp3 22.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Disappearance Day Of Ramanujacarya – Morning Session.mp3 19.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Disappearance of Srila Jagannathdas Babaji and Sri Rasikananda Prabhu – 2011-03-05 ISKCON Juhu.mp3 11.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Jagannatha Snana Leela – 2011-06-15.mp3 23.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Janhava Mata Appearance and Madhu Pandit Disappearance – 2010-05-22 ISKCON Belgaum.mp3 32.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Janmashtami Lecture (Evening) – 2010-02-09 ISKCON Belgaum.mp3 27.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Janmashtami Lecture (Morning) – 2010-09-02 ISKCON Belgaum.mp3 37.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Janmashtami Lecture – 2009-08-14.MP3 6.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Janmastami-The Birth of Lord Krishna.mp3 7.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Jhulan Yatra – 2009-08-01.MP3 9.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Lord Krishna Lord Balarama ke bhi Srota hai – 2011-08-13.mp3 31.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Narsimha Jayanti.mp3 28.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Nityananda Appearance.MP3 33.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Offering to Radhanath Swami – 2011-01-05 Belgaum.mp3 13.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Radha Vinod Appearance Day.mp3 4.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Ramanujacarya Disappearance-01.mp3 11.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Ramanujacarya Disappearance-02.mp3 13.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Ratha Yatra Festival – 2008.mp3 22.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Rath Yatra Lecture-Bhakti ka Marg Anandmayi Hain – 2011-01-15 Karwar.mp3 15.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Shyamananda Prabhu Disappearance Day.mp3 17.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Sita Mata Appearance – 2010-05-22 ISKCON Belgaum.mp3 34.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Disappearance Day (Evening) – 2011-12-14.mp3 21.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Disappearance Day (Morning) – 2011-12-14.mp3 28.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Festivals – Sunday Feast-Krishna Janma.mp3 42.3 MB