1992-014 Sarvabhauma Bhattacharya SB 03-27-24 – Radhanath Swami Mumbai 1992-01-12 IDesireTree.mp3 9.8 MB
 1993-160 Krishnadas Kaviraj Goswami CC Adi 08-01-02 – Radhanath Swami Mumbai 1993-10-26 IDesireTree.mp3 7.2 MB
 1993-167 Story Of Murari Gupta SB 01-04-12 – Radhanath Swami Mumbai 1993-10-31 IDesireTree.mp3 7.0 MB
 1993-174 Narahari Sarkar Disappearance SB 10-49-12-19 – Radhanath Swami Mumbai 1993-12-09 IDesireTree.mp3 6.7 MB
 1994-051 Story Of King Prataprudra SB 10-31-09 – Radhanath Swami Mumbai 1994-03-20 IDesireTree.mp3 15.6 MB
 1994-099 Vrindavan das Thakur Lecture – Radhanath Swami 1994-06-05 IDesireTree.mp3 5.9 MB
 1994-199 Story Of Chand Kazi & Sridhar Kolavecha BG 04-39 – Radhanath Swami Mumbai 1994-10-18 IDesireTree.mp3 16.3 MB
 1994-200 Glories Of Sridhar Kalavecha BG 04-89 – Radhanath Swami Mumbai 1994-10-18 IDesireTree.mp3 8.2 MB
 1995-106 Story Of Chand Kazi BG 12-08 – Radhanath Swami Mumbai 1995-09-17 IDesireTree.mp3 10.6 MB
 1996-039 Story Of Keshav Kashmiri Lecture – Radhanath Swami Mumbai 1996-02-25 IDesireTree.mp3 13.1 MB
 1996-058 Great King Prataprudra CC – Radhanath Swami IDesireTree.mp3 16.1 MB
 1996-077 Abhiram Gopal Thakur Appearence Day Lecture – Radhanath Swami Pune 1996-04-10 IDesireTree.mp3 12.0 MB
 1996-080 Sarvabhavma Bhattacharya And Chaitanya Mahaprabhu CC Madhya-06-89 – Radhanath Swami Mumbai 1996-04-12 IDesireTree.mp3 9.2 MB
 1996-081 Vrindavan Das Thakur Ht – SB 03-25-15 – Radhanath Swami Mumbai 1996-04-13 IDesireTree.mp3 11.7 MB
 1996-154 Demigods And Story Of Keshav Kashmiri HT – BG 09-23 – Radhanath Swami Mumbai 1996-10-16 IDesireTree.mp3 11.4 MB
 1997-002 Glories of Shivananda Sen Gt Lecture – Radhanath Swami Mumbai 1997-01-03 IDesireTree.mp3 9.7 MB
 1997-006 Devananda Pandit Disappearance Day Lecture – Radhanath Swami Mumbai 1997-01-05 IDesireTree.mp3 9.9 MB
 2001-026 Secrets Of Revealed Thru Srivas Thakur I Lecture – Radhanath Swami Mumbai 2001-06-17 IDesireTree.mp3 18.1 MB
 2002-118 Glories of Srila Narhari Sarkar SB 04-12-13 – Radhanath Swami Mumbai 2002-12-01 IDesireTree.mp3 16.5 KB
 2003-032 HH RNS App of Jahnava Devi SB 05-14-26 – Radhanath Swami New Vrindavan 2003-05-10 IDesireTree.mp3 19.1 MB