Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-11 Jaiva Dharma-01 – Mayapur.mp3 19.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-12 Jaiva Dharma-02 – Mayapur.mp3 22.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-13 Jaiva Dharma-03 – Mayapur.mp3 20.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-14 Jaiva Dharma-04 – Mayapur.mp3 23.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-15 Jaiva Dharma-05 – Mayapur.mp3 22.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-16 Jaiva Dharma-06 – Mayapur.mp3 21.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-17 Jaiva Dharma-07 – Mayapur.mp3 24.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-02-18 Jaiva Dharma-08 – Mayapur.mp3 12.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-17 Jaiva Dharma-01 – Mayapur.mp3 25.5 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-18 Jaiva Dharma-02 – Mayapur.mp3 24.6 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-20 Jaiva Dharma-03 – Mayapur.mp3 23.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-21 Jaiva Dharma-04 – Mayapur.mp3 22.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-25 Jaiva Dharma-05 – Mayapur.mp3 18.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-27 Jaiva Dharma-06 – Mayapur.mp3 25.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-28 Jaiva Dharma-07 – Mayapur.mp3 22.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2001-12-31 Jaiva Dharma-08 – Mayapur.mp3 26.6 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-01 Jaiva Dharma-09 – Mayapur.mp3 24.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-03 Jaiva Dharma-10 – Mayapur.mp3 20.3 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-04 Jaiva Dharma-11 – Mayapur.mp3 20.3 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-07 Jaiva Dharma-12 – Mayapur.mp3 16.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-08 Jaiva Dharma-13 – Mayapur.mp3 20.1 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-10 Jaiva Dharma-14 – Mayapur.mp3 21.6 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-11 Jaiva Dharma-15 – Mayapur.mp3 19.8 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-14 Jaiva Dharma-16 – Mayapur.mp3 15.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-15 Jaiva Dharma-17 – Mayapur.mp3 17.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-18 Jaiva Dharma-18 – Mayapur.mp3 16.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-21 Jaiva Dharma-19 – Mayapur.mp3 18.5 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-22 Jaiva Dharma-20 – Mayapur.mp3 17.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-24 Jaiva Dharma-21 – Mayapur.mp3 17.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-25 Jaiva Dharma-22 – Mayapur.mp3 22.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-28 Jaiva Dharma-23 – Mayapur.mp3 17.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-29 Jaiva Dharma-24 – Mayapur.mp3 4.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-01-31 Jaiva Dharma-25 – Mayapur.mp3 16.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-01 Jaiva Dharma-26 – Mayapur.mp3 16.3 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-04 Jaiva Dharma-27 – Mayapur.mp3 20.8 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-05 Jaiva Dharma-28 – Mayapur.mp3 3.2 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-07 Jaiva Dharma-29 – Mayapur.mp3 25.5 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-08 Jaiva Dharma-30 – Mayapur.mp3 17.8 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-11 Jaiva Dharma-31 – Mayapur.mp3 27.8 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-12 Jaiva Dharma-32 – Mayapur.mp3 20.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-14 Jaiva Dharma-33 – Mayapur.mp3 24.3 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-15 Jaiva Dharma-34 – Mayapur.mp3 26.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-19 Jaiva Dharma-35 – Mayapur.mp3 16.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-21 Jaiva Dharma-36 – Mayapur.mp3 20.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-22 Jaiva Dharma-37 – Mayapur.mp3 20.1 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-25 Jaiva Dharma-38 – Mayapur.mp3 27.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-02-28 Jaiva Dharma-39 – Mayapur.mp3 21.7 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-01 Jaiva Dharma-40 – Mayapur.mp3 16.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-04 Jaiva Dharma-41 – Mayapur.mp3 14.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-05 Jaiva Dharma-42 – Mayapur.mp3 20.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-07 Jaiva Dharma-43 – Mayapur.mp3 24.4 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-08 Jaiva Dharma-44.mp3 15.5 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-11 Jaiva Dharma-45.mp3 17.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-03-12 Jaiva Dharma-46.mp3 17.0 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-23 Jaiva Dharma-47.mp3 30.1 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-24 Jaiva Dharma-48.mp3 23.1 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-27 Jaiva Dharma-49.mp3 20.9 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-28 Jaiva Dharma-50.mp3 21.5 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-28 Jaiva Dharma-50 – after class discussions.mp3 1.3 MB
  Bhakti Vidyapurna Swami 2002-05-30 Jaiva Dharma-51.mp3 31.8 MB