Kirtan by Bhakti Bringa Govinda Swami, Bhakti Caitanya Swami and Niranjana Swami on 29th July, 2011