Kirtan by Bhakti Bringa Govinda Swami in Sri Sri Radha Govinda Temple on 23rd Sep, 2012