Niranjana Swami BG – 1994.mp3 15.5 MB
 Niranjana Swami BG 02-21 – 1994-02-14 Riga.mp3 12.9 MB
 Niranjana Swami BG 02-22 – 1994-02-15 Riga.mp3 11.9 MB
 Niranjana Swami BG 02-23 – 1994-02-17 Riga.mp3 9.1 MB
 Niranjana Swami BG 02-25 – 1994-02-18 Riga.mp3 7.6 MB
 Niranjana Swami BG 02-46 – 1994-10-16 Vladivostok.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami BG 02-72 – 1994-05-24.mp3 10.6 MB
 Niranjana Swami BG 04-11 – 1994-12-11 Simferopol.mp3 8.6 MB
 Niranjana Swami BG 04-15 – 1994-05-08 Kiev.mp3 10.6 MB
 Niranjana Swami BG 04-35 – 1994-11-29.mp3 14.0 MB
 Niranjana Swami BG 06-30 – 1994-10-17 Vladivostok.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami BG 08-05 – 1994-12-18 Odessa.mp3 10.0 MB
 Niranjana Swami BG 10-03 – 1994-05-15 Odessa.mp3 8.6 MB
 Niranjana Swami BG 11-44 – 1994-04-09.mp3 7.4 MB
 Niranjana Swami BG 11-44 – 1994-11-01.mp3 16.1 MB
 Niranjana Swami BG 16-63 – 1994.mp3 9.9 MB
 Niranjana Swami CC – 1994-01-10 Moscow.mp3 10.2 MB
 Niranjana Swami CC – 1994.mp3 8.8 MB
 Niranjana Swami CC Adi-13-01 – 1994-03-27 Mayapur.mp3 5.8 MB
 Niranjana Swami CC Madhya 19-149 – 94-Nov Druskininkay.mp3 12.6 MB
 Niranjana Swami SB – 1994-09-24.mp3 12.2 MB
 Niranjana Swami SB – 1994-10-14.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami SB – 1994-10-16.mp3 15.6 MB
 Niranjana Swami SB 00-03-34 – 1994-04-16.mp3 13.0 MB
 Niranjana Swami SB 00-06-01 – 1994-04-10.mp3 11.3 MB
 Niranjana Swami SB 00-06-45 – 1994-10-04.mp3 10.4 MB
 Niranjana Swami SB 01-02-08 – 1994-12-12 Simferopol.mp3 8.7 MB
 Niranjana Swami SB 01-15-32 – 1994-11-08.mp3 11.9 MB
 Niranjana Swami SB 02-03-21 – 1994-03-23.mp3 10.3 MB
 Niranjana Swami SB 02-09-34 – 1994-05-31.mp3 7.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-01-43 – 1994-02-15 Riga.mp3 10.3 MB
 Niranjana Swami SB 03-01-44 – 1994-02-16 Riga.mp3 9.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-03-09-10 – 1994-04-16.mp3 13.4 MB
 Niranjana Swami SB 03-03-11-13 – 1994-04-17.mp3 15.9 MB
 Niranjana Swami SB 03-07-09 – 1994-12-06.mp3 13.8 MB
 Niranjana Swami SB 03-07-10 – 1994-12-07.mp3 9.3 MB
 Niranjana Swami SB 03-07-11 – 1994-12-08.mp3 8.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-07-32-33 – 1994-01-05.mp3 8.6 MB
 Niranjana Swami SB 03-07-34-35 – 1994-01-06 Moscow.mp3 8.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-09-16 – 1994-02-14 Moscow.mp3 8.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-09-30 – 1994-11-10.mp3 10.3 MB
 Niranjana Swami SB 03-09-31 – 1994-11-13.mp3 10.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-12-20-22 – 1994-06-02.mp3 10.1 MB
 Niranjana Swami SB 03-12-26 – 1994-06-05.mp3 12.8 MB
 Niranjana Swami SB 03-13-13 – 1994-12-07.mp3 10.0 MB
 Niranjana Swami SB 03-14-01-04 – 94-Jun.mp3 7.5 MB
 Niranjana Swami SB 03-15-24 – 1994-09-26.mp3 9.9 MB
 Niranjana Swami SB 03-15-26 – 1994-09-28.mp3 10.2 MB
 Niranjana Swami SB 03-15-33 – 1994-09-25.mp3 8.4 MB
 Niranjana Swami SB 03-16-25 – 1994-11-18.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami SB 03-16-27 – 1994-05-10.mp3 7.0 MB
 Niranjana Swami SB 03-16-28 – 1994-05-11.mp3 10.1 MB
 Niranjana Swami SB 03-18-07 – 1994-09-27.mp3 9.5 MB
 Niranjana Swami SB 03-21-31 – 1994-12-17.mp3 7.6 MB
 Niranjana Swami SB 03-21-31 – 1994-12-18.mp3 7.8 MB
 Niranjana Swami SB 03-21-32 – 1994-12-19 Odessa.mp3 6.9 MB
 Niranjana Swami SB 03-23-55 – 1994-11-29.mp3 14.6 MB
 Niranjana Swami SB 03-23-56 – 1994-11-30.mp3 12.2 MB
 Niranjana Swami SB 03-23-57 – 1994-12-01.mp3 8.5 MB
 Niranjana Swami SB 03-25-18 – 1994-10-05.mp3 7.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-25-19 – 1994-10-06.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami SB 03-25-25 – 1994-09-30.mp3 14.9 MB
 Niranjana Swami SB 03-29-13 – 1994-12-21 Kishinev.mp3 10.2 MB
 Niranjana Swami SB 03-29-17 – 1994-12-22 Kishinev.mp3 10.7 MB
 Niranjana Swami SB 03-31-20 – 1994-11-02.mp3 14.2 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-01 – 1994-04-11.mp3 8.6 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-02 – 1994-04-12.mp3 9.3 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-04 – 1994-04-14.mp3 10.0 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-07 – 1994-04-19.mp3 9.0 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-08 – 1994-04-21.mp3 7.2 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-09 – 1994-04-22.mp3 10.5 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-10 – 1994-04-23.mp3 9.0 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-12 – 1994-04-25.mp3 7.0 MB
 Niranjana Swami SB 06-01-15 – 1994-04-29.mp3 7.1 MB
 Niranjana Swami SB 07-01-16 – 1994-05-02.mp3 7.0 MB
 Niranjana Swami SB 07-05-03 – 1994-04-19.mp3 10.7 MB
 Niranjana Swami SB 07-05-04 – 1994-04-20.mp3 13.5 MB
 Niranjana Swami SB 07-05-05 – 1994-04-21.mp3 8.1 MB
 Niranjana Swami Various – Bhajan & Darshan for disciples – 1994-01-06.mp3 13.6 MB
 Niranjana Swami Various – Darshan – 1994-04-14 Moscow.mp3 11.3 MB
 Niranjana Swami Various – Darshan – 1994-06-05 Moscow.mp3 11.8 MB
 Niranjana Swami Various – Darshan – 1994-12-18 Odessa.mp3 7.1 MB
 Niranjana Swami Various – Drashan for Prabhu – 1994-09-28 Moscow.mp3 13.4 MB
 Niranjana Swami Various – Gurukatha-1 – 94-Mar Vrindavan.mp3 16.1 MB
 Niranjana Swami Various – Gurukatha-2 – 94-Mar Vrindavan.mp3 12.9 MB
 Niranjana Swami Various – Gurukatha – 1994-11-18 Moscow.mp3 13.7 MB
 Niranjana Swami Various – Initiation – 1994-01-13 Novosibirsk.mp3 8.3 MB
 Niranjana Swami Various – Istagosthi – 1994-05-03 Kiev.mp3 10.5 MB
 Niranjana Swami Various – Istagosthi – 1994-05-15 Odessa.mp3 8.3 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-01 – 1994-04-01.mp3 14.7 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-02 – 1994-04-20 Moscow.mp3 8.0 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-03 – 1994-05-05.mp3 5.3 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-04 – 1994-05-06.mp3 8.0 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-05 – 1994-10-09.mp3 7.6 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-06 – 1994-10-19.mp3 14.5 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-07 – 1994-10-27.mp3 15.4 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-08 – 1994-11-03.mp3 13.3 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture-09 – 1994-12-07.mp3 9.9 MB
 Niranjana Swami Various – Public lecture – 1994-12-01 Simferopol.mp3 8.8 MB
 Niranjana Swami Various – SPB Initiation – 1994-09-23.mp3 10.3 MB