Niranjana Swami BG 08-05 – Sunday Feast – 2007-11-04 Nirguna Pr.mp3 14.3 MB
 Niranjana Swami BG 13-08 – 2007-04-15 Hartford.mp3 5.7 MB
 Niranjana Swami Bhajans – Bhaja hu Re Mana – with MuktaVandya – 2007-04-29 Boston.mp3 7.8 MB
 Niranjana Swami Festivals – Gaura Purnima-01 – 2007-03-03 Hartford.mp3 7.2 MB
 Niranjana Swami Festivals – Gaura Purnima-02 – 2007-03-03 Hartford.mp3 2.4 MB
 Niranjana Swami Festivals – Gaura Purnima-03 – 2007-03-03 Hartford.mp3 2.0 MB
 Niranjana Swami Festivals – Janmastami SB 09-04-68 – 2007-09-04.mp3 17.0 MB
 Niranjana Swami Festivals – Niranjana Swamiimha-Caturdasi – 2007-05-01 Boston.mp3 5.8 MB
 Niranjana Swami Festivals – Radhastami – 2007-09-22.mp3 41.8 MB
 Niranjana Swami Festivals – Radhastami – 2007-09-22 New Vraja Dhama.mp3 20.9 MB
 Niranjana Swami Festivals – Radhastami – 2007-09-22 NVD.mp3 20.9 MB
 Niranjana Swami SB 01-08-31 – 2007-10-28 Budapest.mp3 11.9 MB
 Niranjana Swami SB 02-03-17 – 2007-12-30 Budapest.mp3 11.4 MB
 Niranjana Swami SB 10-08-18 – 2007-11-24 Murfreesboro.mp3 10.8 MB
 Niranjana Swami Seminar – 2007 Japa Workshop-01 Boston.mp3 17.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – 2007 Japa Workshop-02 Boston.mp3 9.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – 2007 Japa Workshop-03 Boston.mp3 14.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – 2007 Japa Workshop-04 Boston.mp3 7.4 MB
 Niranjana Swami Seminar – Holy Name-1 – 2007-04-22 – Boston.mp3 7.7 MB
 Niranjana Swami Seminar – Holy Name-2 – 2007-04-25 – Boston.mp3 8.2 MB
 Niranjana Swami Seminar – Japa Class – 2007-04-11 Hartford.mp3 5.4 MB
 Niranjana Swami Seminar – Japa Work Shop Part-01 – 2007-05-05.mp3 17.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – Japa Work Shop Part-02 – 2007-05-05.mp3 9.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – Japa Work Shop Part-03 – 2007-05-05.mp3 14.0 MB
 Niranjana Swami Seminar – Japa Work Shop Part-04 – 2007-05-05.mp3 7.4 MB
 Niranjana Swami Seminar – NOD-1 with Candramauli Swami – 2007-07-24 Hartford.mp3 3.8 MB
 Niranjana Swami Seminar – NOD Chapter-01 – 2007-04-18 Hartford.mp3 6.1 MB
 Niranjana Swami Seminar – NOD Intro – 2007-05-23 Hartford.mp3 4.6 MB
 Niranjana Swami Seminar – Vaisnava Ettiquette – 2007-03-07 Hartford.mp3 8.6 MB
 Niranjana Swami Various – Bhaktivedanta College Lecture-02 – 2007-10-27.mp3 23.8 MB
 Niranjana Swami Various – Caitanya Bhagavat – 2007-05-20 Hartford.mp3 5.5 MB
 Niranjana Swami Various – Lecture at Bhaktivedanta College Students-03 – 2007-10-01.mp3 23.4 MB
 Niranjana Swami Various – Patram Phuspham – 2007-05-06 Boston.mp3 3.0 MB
 Niranjana Swami Various – Prabhupada stories – 2007-09-06 NVD.mp3 6.5 MB
 Niranjana Swami Various – Stories to Farm Devotees – 2007-11-12.mp3 22.8 MB
 Niranjana Swami Various – Sunday Feast – 2007-09-30 Budapest.mp3 14.0 MB
 Niranjana Swami Various – Thanksgiving Lecture – 2007-11-21 Boston.mp3 4.9 MB
 Niranjana Swami Various – Wednesday-Program – 2007-11-28 Hartford.mp3 10.2 MB