Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-11 Hungary Farm.mp3 21.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-27 Hungary Farm.MP3 11.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-28 Hungary Farm.MP3 17.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-29 Hungary Farm.MP3 18.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-30 Hungary Farm.MP3 10.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1997-08-31 Hungary Farm.MP3 14.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 1999-05-23 Mayapur.mp3 5.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2000-11-13 Vrindavan.mp3 49.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-07-19 Poland.mp3 19.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-11-04 Mayapur.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-11-11 Mayapur.mp3 8.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-11-16 Mayapur.mp3 16.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-11-23 Mayapur.mp3 11.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-05 Chowpatty.mp3 13.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-11 Chowpatty.mp3 13.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-12 Chowpatty.mp3 10.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-19 Mayapur.mp3 10.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-24 Mayapur.mp3 10.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2001-12-30 Mayapur.mp3 12.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-01-06 Mayapur.mp3 13.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-01-20 Mayapur.mp3 7.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-01-27 Mayapur.mp3 10.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-02-03 Mayapur.mp3 13.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-02-10 Mayapur.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-02-17 Mayapur.mp3 10.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-02-24 Mayapur.mp3 9.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-04-07 Mayapur.mp3 11.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-05-25 Mayapur.mp3 7.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-05-26 Mayapur.mp3 10.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-05-29 Mayapur.mp3 16.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-10-06 Mayapur.mp3 11.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-10-20 Mayapur.mp3 10.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-10-27 Mayapur.mp3 9.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-11-03 Mayapur.mp3 11.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-11-17 Mayapur.mp3 16.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-11-24 Mayapur.mp3 21.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-12-01 Mayapur.mp3 18.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-12-08 Mayapur.mp3 9.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-12-15 Mayapur.mp3 9.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-12-22 Mayapur.mp3 11.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2002-12-29 Mayapur.mp3 10.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-02-02.mp3 16.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-03-30 Mayapur.mp3 3.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-10-11 Mayapur.mp3 19.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-10-18 Mayapur.mp3 14.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-02.mp3 16.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-09.mp3 24.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-11 Mayapur.mp3 14.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-16.mp3 20.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-23 Mayapur.mp3 13.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-11-30 Mayapur.mp3 15.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2003-12-14 Mayapur.mp3 16.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-01-04.mp3 25.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-01-11.mp3 23.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-01-18.mp3 18.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-01-24 Mayapur.mp3 1.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-04-04 Mayapur.mp3 10.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-04-11 Mayapur.mp3 19.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-04-17 Mayapur.mp3 13.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-04-24 Mayapur.mp3 15.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-05-02 Mayapur.mp3 16.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-05-16 Mayapur.mp3 16.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-05-23 Mayapur.mp3 33.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-06-13.mp3 34.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-10-04 Mayapur.mp3 19.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-10-07 Mayapur.mp3 68.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-10-24 Mayapur.mp3 33.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-11-28.mp3 14.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-12-12 .mp3 12.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-12-19.mp3 24.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2004-12-26 .mp3 36.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2005-01-16 Mayapur.mp3 41.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2006-12-03.mp3 23.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2006-12-17.mp3 16.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2006-12-24.mp3 10.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2006-12-31.mp3 29.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2007-03-11.mp3 29.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2007-03-18.mp3 19.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2007-10-21.mp3 24.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – 2007-10-28.mp3 35.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Balika Upanayana – Mayapur.mp3 6.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Correspondence Vedic Literature-01 – 2005-09-03 Hungary.mp3 21.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Correspondence Vedic Literature-02 – 2005-09-03 Hungary.mp3 16.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Correspondence Vedic literature-03 – 2005-09-03 Hungary.mp3 23.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti teachers Arcana-01 – 2005-08-29 Hungary.mp3 25.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers Arcana-02 – 2005-09-02 Hungary.mp3 11.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers Civilizations – 2005-09-05 Hungary.mp3 27.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers Dharmasastra – 2005-09-05 Hungary.mp3 43.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers History – 2005-09-09 Hungary.mp3 37.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers Nyaya – 2005-08-29 Hungary.mp3 34.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Teachers Vaisnava Etiquette – 2005-09-02 Hungary.mp3 33.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Literature-01 – 2005-08-30 Hungary.mp3 20.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Literature-02 – 2005-08-30 Hungary.mp3 20.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Literature-03 – 2005-08-31 Hungary.mp3 20.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Literature-04 – 2005-08-31 Hungary.mp3 19.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Pedagogy-01 – 2005-09-08 Hungary.mp3 18.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Pedagogy-02 – 2005-09-08 Hungary.mp3 20.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-01 – 2005-09-01 Hungary.mp3 18.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-02 – 2005-09-01 Hungary.mp3 18.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-03 – 2005-09-06 Hungary.mp3 20.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-04 – 2005-09-06 Hungary.mp3 18.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-05 – 2005-09-07 Hungary.mp3 18.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Bhakti Vedic Psychology-06 – 2005-09-07 Hungary.mp3 18.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Caffein Free Devotee Culture – 2005-08-24 Hungary.mp3 18.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Caffein Free Devotee Culture – 2005-08-25 Hungary.mp3 17.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Child raising age – 2005-08-23 Hungary.mp3 20.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Darsana with Disciples of Suhotra Maharaj – 2005-08-24Hungary.mp3 8.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Disc with Vrindavan Gurukula boys – 2005-01-31 Mayapur.mp3 18.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-08-23 Hungary.mp3 18.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-08-24 Hungary.mp3 23.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-08-25 Hungary.mp3 26.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-08-27 Hungary.mp3 25.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-08-30 Hungary.mp3 15.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Darsana – 2005-09-04 Hungary.mp3 36.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Evening Temple Lecture – 2005-09-08 Hungary.mp3 18.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Happiness is not being Happy – 2007-11-04.mp3 6.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-12.mp3 16.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-13.mp3 19.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-14.mp3 8.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-15.mp3 16.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-16.mp3 19.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-17.mp3 19.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-01 – 2002-04-18.mp3 24.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-12.mp3 21.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-13.mp3 22.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-14.mp3 10.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-15.mp3 20.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-16.mp3 20.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-17.mp3 20.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm-02 – 2002-04-18.mp3 20.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Hungary Farm.mp3 13.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Janmastami Lecture – 2005-08-26 Hungary.mp3 16.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Questions and Answers – 2006-12-10.mp3 11.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Questions and Answer – 2006-12-24.mp3 14.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Questions Answers about Guru Tattva – 2005-09-04 Hungary.mp3 13.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Radharani – 2003-08-31 Mayapur.mp3 15.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Radharani – 2003-09-04 Mayapur.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Rasa – 2002-01-13 Mayapur.mp3 24.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB – Srila Prabhupada Vyas Puja Offering – 2005-08-27 Hungary.mp3 917.4 KB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB Q&A – Relationship Mayapur.mp3 11.3 MB