Sadhu Sanga Kirtan by Bhakti Bringa Govinda Swami on 29th Sep, 2012