Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 01-Hari naam Japa karne ka labh – CC 07-83 – Delhi 2007-01-01.mp3 41.1 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 02-Bhagvad-prema uttpatti ki anivaryata – SB 01-02-08 – Mumbai 1982-10-28.mp3 24.8 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 03-Manav jivan ka sadupayoga – CC – Mumbai 1995-11-26.mp3 33.1 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 04-Pracharak Bhagvan Ke sabse priya – 2004-12-03 New Delhi.mp3 21.2 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 05-Chaitanya Lila – SB 11-05-32 – New Delhi.mp3 24.8 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 06-Jiwan bitane ka shreshtha upaya-Krishna Chetnamay – BG 08-07.mp3 37.7 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 07-Shuddha bhakti ki mahima – SB 01-04-03 – 2001-10-09.mp3 46.0 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 08-Sukh prapti ka Aadhar- Shashtron ki shiksha – 2006-12-31 New Delhi.mp3 37.5 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 09-Krishna Bhakta Niskama, SB 14-24-20 – Delhi 2007-04-08.mp3 37.9 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 10-Bhakti-lata bija – CC Madhya-lila 19-152 – New Delhi.mp3 27.7 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 11-Pustak vitaran ki sewa – New Delhi.mp3 26.7 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 12-Hari Naam-Saare Vaidik stroton kaa ek hi udgam bindu – CC Adi Lila – 2004-03-07.mp3 40.9 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 13-Jhuthi Pratishtha se kaise Mukta houn – SB 11-10-06 – New Delhi – 2007-04-21.mp3 45.0 MB
 Gopal Krishna Goswami Hindi Seminar – 14-Mann ko bandhu banao – SB 10-01-42.mp3 38.6 MB