Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01-04 – 2006-01-01.mp3 29.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01-11 – 2006-01-08.mp3 15.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01-18 – 2006-01-15.mp3 23.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01-25 – 2006-01-22.mp3 17.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01 – Bhakti-Vaibhava – 2007-07-20 Helsinki.mp3 23.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-01 – Bhakti Vaibhava-General Introduction – 2007-07-19 Helsinki.mp3 28.2 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-03-11 – 2006-03-19.mp3 23.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-03-17 – 2006-03-26.mp3 25.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-03-24 – 2006-04-02.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-04-13 – Part-01 – 2006-04-16.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-04-13 – Part-02 – 2006-04-16.mp3 5.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-04-20 – 2006-04-23.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-05-02 – 2006-04-30.mp3 12.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-05-11 – 2006-05-14.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-05-18 – 2006-05-21.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-05-25 – 2006-05-28.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-05-33-36 – 2006-06-04.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-09-11 – 2006-11-12.mp3 42.9 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-09-20 – 2006-11-19.mp3 29.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-09-33 – 1998-02-26 Mayapur.mp3 7.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-09-36 – 2006-12-10.mp3 10.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-09 – 2006-11-26.mp3 30.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-10-20 – 2007-01-07.mp3 25.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-10-28 – 2007-01-13.mp3 11.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-10-28 – Questions and Answers – 2007-01-13.mp3 32.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 02-10-35 – 2007-01-20.mp3 18.7 MB