Hanumat Presaka Swami SB 04-03-18 – 2003-12-21.mp3 12.8 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-14-06 – 2008-04-22 ISKCON Radhadesh.mp3 16.0 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-11 – 2011-11-24 ISKCON Mayapur.mp3 21.8 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-50 – 2009-04-17 ISKCON Radhadesh.mp3 12.6 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-51 – 2009-04-18 ISKCON Radhadesh.mp3 11.2 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-52 – 2005-08-21.mp3 22.6 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-53-54 – 2005-08-22.mp3 24.2 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-53 – 2009-04-21 ISKCON Radhadesh.mp3 8.7 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-22-55 – 2005-08-23.MP3 44.2 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-17 – 2006-04-11.MP3 12.7 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-18 – 2006-04-12.MP3 18.4 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-20 – 2006-04-14.MP3 20.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-22 – 2006-04-15.MP3 18.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-25 – 2006-04-17.MP3 16.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-27 – 2006-04-18.MP3 16.6 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-25-31 – 2006-04-22.MP3 14.3 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-26-12 – 2006-06-23.mp3 18.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-27-18 – 2007-01-10.MP3 13.2 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-27-19 – 2007-01-11.MP3 18.2 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-27-24 – 2007-01-13.MP3 22.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-28-01 – 2007-01-17.MP3 13.8 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-28-04 – 2001-07-18.MP3 12.5 MB
 Hanumat Presaka Swami SB 04-31-09 – 2011-10-21 ISKCON Juhu.mp3 22.4 MB