Vira Bahu Prabhu Spanish BG – 2000-11-29.mp3 30.4 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG – 2001-09-08.mp3 27.9 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 03-01 – 1991-01-07.mp3 27.3 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 03-01 – 1991-07-01.mp3 27.3 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 03-02 – 1991-01-08.mp3 28.2 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 03-05 – 1996-01-13.mp3 41.9 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 03-26 – 1992-07-11 Rosario.mp3 16.1 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-06 – 1991-01-06.mp3 35.4 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-19 – 2001-11-11.mp3 27.7 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-20 – 1994-07-03 Rosario.mp3 25.5 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-20 – 2001-10-21.mp3 28.0 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-21 – 1994-07-04 Rosario.mp3 21.9 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 04-22 – 1994-07-05 Rosario.mp3 39.0 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 05-19 – 2002-07-18.mp3 22.4 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 06-08 – 1996-05-15.mp3 39.5 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 06-09 10 – 1996-07-17.mp3 28.6 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 06-44 – 1994-11-14 Part-01.mp3 27.5 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 06-44 – 1994-11-14 Part-02.mp3 22.0 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 10-19 – 2003-01-20.mp3 31.3 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 11-04 – 1993-05-20 Rosario.mp3 33.7 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 14-19 – 1995-07-14 Rosario.mp3 31.5 MB
 Vira Bahu Prabhu Spanish BG 17-01 – 1993-10-05 Rosario.mp3 27.5 MB