Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-02 – 2011-09-06 Bulgaria.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-03 – 2005-11-27 Seberang Malaysia.mp3 18.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-07 – 2007-05-16 New-Gokula Lithuania.mp3 29.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-07 – 2010-01-11 Auckland.mp3 26.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-07 – 2010-11-09 Riga.mp3 21.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-07 – 2011-01-06 Auckland.mp3 10.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-08 – 2011-05-28 Sofia Bulgaria.mp3 15.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-11 – 2008-09-23 Sofia Bulgaria.mp3 24.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – 2005-09-17 Tartu Estonia.mp3 25.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – 2005-10-18 Amsterdam Netherlands.mp3 19.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – 2009-06-25 Fiji.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – 2010-04-17 Lithuania.mp3 20.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – 2011-06-27 Sydney.mp3 15.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-13 – Sunday Feast Lecture – 2013-06-09 Pretoria.mp3 31.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-14 – 2007-04-09 Dortmund Germany.mp3 22.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-14 – 2008-09-22 Skopje Macedonia.mp3 25.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-14 – 2010-03-31 Riga.mp3 20.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-14 – 2011-01-08 Wellington.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-20 – 2007-04-03 Sofia Bulgaria.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-20 – 2012-06-08 Malaysia.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-26 – 2007-03-13 Sofia Bulgaria.mp3 16.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-27 – 2011-06-19 Kuala Lumpur.mp3 25.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-40 – 2007-03-28 Sofia Bulgaria.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-40 – 2009-12-20 Australia.mp3 30.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2006-05-02 Sofia bulgaria.mp3 30.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2006-11-19 Austin texas.mp3 20.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2007-03-10 Sofia Bulgaria.mp3 16.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2007-10-05 Sovetsk Russia.mp3 16.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2008-01-09 Taveuni Fiji.mp3 16.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2008-04-25 Tallinn Estonia.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2009-09-23 Latvia.mp3 21.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2009-11-17 India.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2010-05-14 Bulgaria.mp3 20.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-41 – 2012-06-21 Sydney.mp3 17.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-44 – 2006-04-20 Riga Latvia.mp3 21.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-44 – 2009-09-08 Bulgaria.mp3 25.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-44 – 2010-05-16 Bulgaria.mp3 28.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-47 – Sunday Feast Lecture – 2012-03-18 Canada.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-52 – 2010-06-09 South Africa.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-53 – 2007-05-02 Riga Latvia.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-55 – 2008-10-22 Riga Latvia.mp3 23.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-56 – 2011-05-27 Sofia Bulgaria.mp3 20.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-59 – 2005-10-21 krishnakathadesh.mp3 18.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-59 – 2007-04-27 Riga Latvia.mp3 19.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-59 – 2010-10-16 Pune.mp3 24.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-67 – Home Program – 2008-07-05 Atlanta Georgia.mp3 23.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-68 – 2010-06-08 Mauritius.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-69 – 2007-03-12 Sofia Bulgaria.mp3 16.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-70 – 2009-10-03 Russia.mp3 24.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-70 – 2010-04-06 Riga.mp3 29.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-70 – 2013-05-13 Vilnius Airport Lithuania.mp3 13.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 02-70 – Sunday Feast Lecture – 2012-06-10 Malaysia.mp3 33.1 MB