Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2007-11-15 Sofia Bulgaria.mp3 29.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2007-12-22 Govinda-Valley Australia.mp3 21.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2008-01-11 Taveuni Fiji.mp3 22.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2008-05-09 Kalingrad Russia.mp3 28.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2009-03-31 Estonia.mp3 18.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2009-06-21 New Zealand.mp3 25.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2009-11-01 Canada.mp3 19.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2009-12-23 Australia.mp3 25.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2009-12-30 Australia.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2010-01-20 Lima.mp3 20.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2010-12-30 Melbourne.mp3 20.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2011-04-22 Kaliningrad.mp3 24.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2011-09-24 Denmark.mp3 24.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2012-01-03 Argentina.mp3 9.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – 2012-05-30 – Mauritius.mp3 31.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – Home Program – 2008-11-09 Riga Latvia.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – Sunday Feast Lecture – 2007-01-07 Sigatoka Fiji.mp3 12.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-34 – Sunday Feast Lecture – 2012-05-06 USA.mp3 36.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-35 – 2006-06-20 Niles Michigan.mp3 14.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-35 – 2008-11-06 Riga Latvia.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-35 – 2009-09-18 Estonia.mp3 13.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-35 – 2012-11-12 Helsinki.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-36 – 2011-10-28 Vrindavan.mp3 17.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-36 – 2013-01-08 Mendoza.mp3 19.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2006-05-08 Aheloy bulgaria.mp3 24.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2007-05-17 Riga Latvia.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2007-08-19 Austin Texas.mp3 22.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2008-05-01 Riga Latvia.mp3 31.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2008-06-04 Sydney Australia.mp3 16.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2009-05-11 Bulgaria.mp3 22.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2009-06-02 Malaysia.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2009-06-13 Australia.mp3 23.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2009-07-06 New Zealand.mp3 34.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2009-07-10 Canada.mp3 37.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2010-05-25 Bulgaria.mp3 17.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2010-12-10 Lenasia.mp3 17.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2011-01-09 Wellington.mp3 16.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2011-04-29 Lithuania.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2012-08-27 Bulgaria.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – 2012-09-22 Malaysia.mp3 17.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – Sunday Feast-Lecture – 2010-01-17 Santiago.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – Sunday Feast-Lecture – 2011-10-02 Estonia.mp3 15.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-38 – Sunday Feast Lecture – 2009-08-30 Macedonia.mp3 17.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-39 – 2007-03-17 Sofia Bulgaria.mp3 25.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-41 – 2010-06-30 Melbourne.mp3 19.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-42 – 2011-05-29 Sofia Bulgaria.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-42 – 2011-09-02 Bulgaria.mp3 18.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 04-42 – Sunday Feast Lecture – 2012-03-18 Canada.mp3 12.6 MB