Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-03 – 2008-11-02 Kaliningrad Russia.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – 2005-01-18 Denver Colorado.mp3 31.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – 2007-01-15 Taveuni Fiji.mp3 10.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – 2008-09-28 Bruges Belgium.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – 2009-04-21 Latvia.mp3 29.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – 2009-09-19 Estonia.mp3 20.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-07 – Home Program – 2008-06-10 Melbourne Australia.mp3 24.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-12 – 2007-04-21 Tallinn Estonia.mp3 11.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2007-09-09 Austin Texas.mp3 22.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2007-11-16 Timisoara Romania.mp3 22.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2008-11-07 Riga Latvia.mp3 20.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2009-04-02 Riga.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2009-04-22 Latvia.mp3 25.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2009-07-07 New-Zealand.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2009-10-06 Lithuania.mp3 18.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2011-04-28 Lithuania.mp3 24.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2011-05-02 Riga.mp3 23.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2011-05-03 Helinsinki.mp3 21.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2011-10-29 Vrindavan.mp3 17.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2012-06-01 – Mauritius.mp3 21.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-16 – 2012-12-11 Candos.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-17 – 2012-09-20 Malaysia.mp3 16.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-18 – 2006-10-06 Sillamae estonia.mp3 29.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-18 – 2006-10-29 Riga Latvia.mp3 12.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-18 – 2008-10-20 Helsinki Finland.mp3 10.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-18 – 2009-07-05 New Zealand.mp3 28.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-19 – 2011-09-25 Denmark.mp3 13.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-19 – Home Program – 2008-04-07 Birkenfeld Germany.mp3 20.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2007-11-05 Sofia Bulgaria.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2008-09-30 Sofia Bulgaria.mp3 14.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2009-04-06 Riga.mp3 24.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2010-01-18 Lima.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2010-04-04 Lithuania.mp3 26.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2010-04-15 Lithuania.mp3 30.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – 2011-01-23 Los Angeles.mp3 13.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-20 – Sunday Feast Lecture – 2012-04-29 Lithuania.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-21 – 2007-11-12 Sofia Bulgaria.mp3 23.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-21 – 2009-09-30 Lithuania.mp3 19.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-21 – 2010-05-20 Bulgaria.mp3 26.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – 2006-03-26 Simhacala germany.mp3 28.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – 2012-04-21 Russia.mp3 24.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – 2012-05-13 Austin Texas.mp3 28.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – 2012-05-19 Sofia.mp3 22.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – 2012-11-07 Lithuania.mp3 20.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-22 – Home Program – 2007-11-11 Sofia Bulgaria.mp3 41.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-23 – 2005-04-17 Riga Latvia.mp3 16.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-23 – 2011-09-04 Bulgaria.mp3 18.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-23 – 2012-04-22 Russia.mp3 25.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-26 – Home Program – 2007-12-21 Sydney Australia.mp3 23.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2007-03-22 Skopje Macedonia.mp3 15.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2007-05-08 Kaunas Lithuania.mp3 38.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2008-05-06 Kaunas Lithuania.mp3 21.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2009-01-01 Peru.mp3 18.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2009-04-18 Lithuania.mp3 21.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2011-09-23 Denmark.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05-29 – 2012-12-14 Sodnac.mp3 26.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 05 – Overview – 2011-10-24 Finland.mp3 19.0 MB