Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-01 – 2008-09-16 Sofia Bulgaria.mp3 25.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2005-09-25 Vilnius Lithuania.mp3 28.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2006-04-16 Tallinn estonia.mp3 18.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2006-06-17 Lawrence Kansas.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2007-03-19 Sofia Bulgaria.mp3 13.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2010-04-16 Lithuania.mp3 25.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2011-06-04 Mauritius.mp3 8.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-02 – 2011-11-19 Pune.mp3 14.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – 2008-04-08 Sofia Bulgaria.mp3 20.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – 2009-03-17 London.mp3 14.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – 2009-06-11 Australia.mp3 26.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – 2010-09-16 Bulgaria.mp3 16.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – Nama Hatta Program – 2008-11-08 Riga Latvia.mp3 35.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-03 – Sunday Feast Lecture – 2012-06-24 Sydney.mp3 11.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-06-04 – 2005-09-29 New Vrindavan West Virginia.mp3 16.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07-17 – 2006-06-16 Rupanuga-Vedic-College Kansas.mp3 10.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2006-03-24 Simhacala Germany.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2006-03-31 Goloka-Dham germany.mp3 15.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2006-07-21 Monterrey mexico.mp3 17.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2008-04-09 Sofia Bulgaria.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2008-06-21 Suva Fiji.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2009-04-03 Riga.mp3 23.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2011-03-27 London.mp3 17.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-07 – 2012-05-31 Mauritius.mp3 24.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-08-09 – Sunday Feast Lecture – 2012-12-23 Sydney.mp3 12.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-08 – 2005-12-27 Melbourne Australia.mp3 15.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-08 – Sunday Feast Lecture – 2010-04-04 Riga.mp3 14.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-10 – 2007-01-05 Suva Fiji.mp3 12.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-10 – 2012-05-17 Sofia.mp3 30.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2006-07-22 Monterrey mexico.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2006-10-09 Riga Latvia.mp3 8.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2006-10-30 Riga Latvia.mp3 10.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2008-04-01 Heidelberg Germany.mp3 21.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2010-09-18 Bulgaria.mp3 27.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2010-11-05 Russia.mp3 15.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2011-01-05 Auckland.mp3 24.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2012-05-26 Mauritius.MP3 26.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-13 – 2012-10-24 Estonia.mp3 21.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2006-03-27 Heidelberg germany.mp3 7.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2006-03-29 Goloka-Dham germany.mp3 22.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2006-12-25 Sydney Australia.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2007-04-01 Sofia Bulgaria.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2007-11-13 Sofia Bulgaria.mp3 19.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2009-05-12 Bulgaria.mp3 17.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2010-10-17 Pune.mp3 27.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2011-10-08 Latvia.mp3 25.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2012-12-29 Roxburgh Park.mp3 34.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – 2013-03-10 Texas.mp3 25.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – Devotee College Students – 2011-11-17 Pune.mp3 23.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – Holy Name – 2013-01-05 Santiago Chile.mp3 23.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-14 – Sunday Feast Lecture – 2012-05-20 Bulgaria.mp3 19.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-17 – 2010-01-14 Mendoza.mp3 25.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-18 – 2012-09-04 Romania.mp3 33.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-18 – Sunday Feast Lecture – 2008-06-01 Canberra Australia.mp3 23.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2006-04-17 Riga Latvia.mp3 10.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2006-05-06 Sofia bulgaria.mp3 11.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2006-07-08 Miami Florida.mp3 6.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2006-09-15 Ghent-Flanders belgium.mp3 16.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2008-01-10 Taveuni Fiji.mp3 16.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2010-11-01 Lithuania.mp3 36.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2011-09-16 Romania.mp3 17.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – 2011-10-11 Lithuania.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – Program at hare krishna mani home – 2005-06-01 Ottawa Canada.mp3 21.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – Sunday Feast Lecture – 2008-04-27 Tallinn Estonia.mp3 22.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-19 – Sunday Feast Lecture – 2011-10-23 Latvia.mp3 14.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-20 – 2008-06-09 Sydney Australia.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-20 – 2011-06-05 Mauritius.mp3 18.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-21 – 2010-09-29 Vrindavan.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-22 – 2009-01-02 Peru.mp3 24.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-23 – 2008-04-15 Sofia Bulgaria.mp3 16.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-23 – 2010-09-14 Bulgaria.mp3 17.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-23 – Do not Worship Demigods Worship Krishna – 2013-06-19 Malaysia.mp3 23.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-23 – Home Program – 2007-12-24 Sydney Australia.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-23 – Sunday Feast Lecture – 2009-01-04 Peru.mp3 28.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-24 – 2009-08-26 Bulgaria.mp3 27.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-25 – 2006-12-19 New-Govardhan Australia.mp3 12.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-25 – 2008-06-06 Sydney Australia.mp3 19.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-25 – 2010-06-11 Malaysia.mp3 11.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-25 – 2012-12-25 Sydney.mp3 9.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-26 – 2006-06-29 New-Goloka North-Carolina.mp3 13.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-26 – 2006-09-05 Berlin Germany.MP3 15.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-26 – 2007-04-07 Hohenstein Germany.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-26 – 2009-04-04 Riga.mp3 21.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-26 – Sunday Feast Lecture – 2010-03-28 Estonia.mp3 18.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2006-03-28 Heidelberg germany.mp3 17.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2008-10-21 Riga Latvia.mp3 14.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2010-01-01 Wellington.mp3 15.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2010-03-29 Estonia.mp3 23.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2010-11-14 Helsinki.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2011-05-26 Bulgaria.mp3 18.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2011-10-04 Riga.mp3 33.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – 2012-04-20 Russia.mp3 22.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – Home Program – 2008-07-06 Atlanta Georgia.mp3 25.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-27 – Sunday Feast Lecture – 2012-06-03 South Africa.mp3 27.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-28 – 2008-01-13 Nausori Fiji.mp3 15.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-28 – 2009-05-15 Bulgaria.mp3 20.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-28 – 2009-06-17 Australia.mp3 25.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-28 – 2010-04-12 Lithuania.mp3 21.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-28 – 2012-04-23 Lithuania.mp3 21.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-29 – 2008-04-16 Sofia Bulgaria.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-30 – 2006-09-18 Sofia bulgaria.mp3 25.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 07-30 – 2010-10-08 Vrindavan.mp3 15.8 MB