Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 – 2007-05-15 Vilnius Lithuania.mp3 19.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 – 2010-04-01 Riga.mp3 15.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 – 2011-10-10 Lithuania.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 – 2012-09-03 Romania.mp3 33.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 – Sunday Feast Lecture – 2012-08-12 Austin.mp3 27.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-05 Sunday Feast Lecture – 2009-09-13 Denmark.mp3 14.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2007-01-22 Nausori Fiji.mp3 17.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2007-11-24 Doha Qatar.mp3 15.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2008-06-13 Sydney Australia.mp3 12.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2008-10 01 Copenhagen Denmark.mp3 17.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2009-09-25 Latvia.mp3 18.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2012-05-22 Bulgaria.mp3 49.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – 2012-06-15 Australia.mp3 21.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – Sunday Feast Lecture – 2010-06-27 Wellington.mp3 24.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-06 – Sunday Feast Lecture – 2010-10-24 Denmark.mp3 15.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-07 – 2006-10-07 Tallinn estonia.mp3 11.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-08 – 2009-07-08 New Zealand.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-08 – 2011-09-03 Bulgaria.mp3 14.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-08 – Feast Lecture – 2006-12-30 Melbourne Australia.mp3 12.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-08 – Home Program – 2008-07-04 Atlanta Georgia.mp3 35.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-10 – Part-01 – 2007-01-18 Labasa Fiji.mp3 4.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-10 – Part-02 – 2007-01-18 Labasa Fiji.mp3 11.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-13 – 2005-10-13 Riga Latvia.mp3 19.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-14 – 2011-06-12 Pretoria.mp3 35.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-14 – 2012-03-17 Ontario.mp3 18.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-14 – Sunday Feast Lecture – 2008-07-06 Atlanta Georgia.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-14 – Sunday Feast Lecture – 2012-12-16 Pretoria.mp3 26.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2006-04-24 Riga Latvia.mp3 21.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2006-07-02 Atlanta Georgia.mp3 14.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2006-11-25 Doha Qatar.mp3 22.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2007-02-09 Tampa Florida.mp3 19.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2007-03-21 Skopje Macedonia.mp3 16.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2007-05-07 Kaunas Lithuania.mp3 26.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2009-04-08 Kaunas.mp3 25.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2009-06-08 Australia.mp3 26.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2009-06-20 New Zealand.mp3 30.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2010-04-09 Russia.mp3 19.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2010-07-01 Melbourne.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – 2011-06-06 Glen Park.mp3 23.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – Sunday Feast Lecture – 2010-10-03 New Delhi.mp3 17.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – Sunday Feast Lecture – 2012-10-21 Denmark.mp3 15.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-15 – Sunday Love Feast – 2010-05-30 South Africa.mp3 14.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2006-06-18 Rupanuga-Vedic-College Kansas.mp3 14.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2007-05-18 Riga Latvia.mp3 27.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2007-11-06 Sofia Bulgaria.mp3 26.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2008-06-17 Auckalnd New-Zealand.mp3 14.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2010-06-06 Mauritius.mp3 23.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – 2011-09-22 Denmark.mp3 25.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – Sunday Feast Lecture – 2008-09-21 Skopje Macedonia.mp3 17.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-16 – Sunday Feast Lecture – 2012-12-16 Lenasia.mp3 22.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 08-27 – 2011-06-07 Mauritius.mp3 17.8 MB