Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-01 – 2006-04-02 Cologne germany.mp3 20.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-01 – 2007-03-23 Sofia Bulgaria.mp3 19.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-02 – 2005-05-29 Toronto Canada.mp3 12.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-02 – 2012-06-04 – South Africa.mp3 27.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-04 – 2010-10-03 Noida.mp3 11.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-07 – 2009-06-18 Australlia.mp3 19.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2006-04-18 Riga Latvia.mp3 19.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2006-09-16 Brussels belgium.mp3 1.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2006-12-09 Mumbai India.mp3 16.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2007-04-08 Cologne Germany.mp3 17.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2009-07-04 New Zealand.mp3 22.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2009-10-31 Canada.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2010-12-14 Phoenix.mp3 11.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2011-06-16 Klang.mp3 17.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-10 – 2011-09-11 Bulagaria.mp3 26.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-11 – 2010-04-03 Riga.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-11 – 2010-09-13 Bulgaria.mp3 21.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-11 – 2012-12-18 Pretoria.mp3 18.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2006-09-17 Antwerp belgium.mp3 17.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2006-10-13 Riga Latvia.mp3 20.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2007-01-20 Labasa Fiji.mp3 14.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2007-11-07 Sofia Bulgaria.mp3 26.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2009-10-13 Latvia.mp3 25.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – 2012-10-29 Latvia.mp3 34.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-12 – Sunday Feast Lecture – 2010-03-21 London.mp3 15.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2006-04-19 Riga Latvia.mp3 20.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2006-07-10 Tampa Florida.mp3 9.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2006-10-12 Riga Latvia.mp3 23.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2008-04-24 Tartu Estonia.mp3 24.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2009-03-26 Helsinki.mp3 13.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2009-05-16 Bulgaria.mp3 21.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – 2009-08-27 Bulgaria.mp3 19.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-13 – Sunday Feast Lecture – 2009-03-29 Estonia.mp3 19.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2005-07-31 Denver Colorado.mp3 9.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2005-09-09 Aachen Germany.mp3 19.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2005-10-20 krishnakathadesh.mp3 33.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2006-09-12 Hannover Germany.MP3 23.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2006-09-21 Sofia bulgaria.mp3 13.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2006-10-04 Tartu estonia.mp3 24.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2007-01-19 Labasa Fiji.mp3 15.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2007-03-30 Sofia Bulgaria.mp3 16.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2008-05-31 Hornsby Australia.mp3 24.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2008-09-18 Sofia Bulgaria.mp3 24.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2009-04-07 Riga.mp3 25.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2009-06-08 Australia.mp3 22.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2009-09-22 Latvia.mp3 19.2 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2010-06-04 Mauritius.mp3 11.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2011-01-19 Lima.mp3 26.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2011-05-31 Bulgaria.mp3 20.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2011-10-14 Russia.mp3 17.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2012-05-21 Bulgaria.mp3 22.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-14 – 2012-09-21 Malaysia.mp3 21.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-15 – 2006-05-11 Sofia bulgaria.mp3 29.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-15 – 2006-07-05 Orlando Florida.mp3 13.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-16 – 2005-05-25 Cleveland Ohio.mp3 29.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-16 – 2005-10-05 Sofia Bulgaria.mp3 21.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-18 – 2005-10-08 Sofia Bulgaria.mp3 24.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-19 – 2005-10-09 Sofia Bulgaria.mp3 12.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-20 – 2005-10-10 Sofia Bulgaria.mp3 9.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-22 – 2006-04-03 Sofia bulgaria.mp3 32.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-22 – 2011-04-19 Lithuania.mp3 24.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-22 – Brahmacari Training Seminar – 2012-06-26 California.mp3 31.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-22 – Sunday Feast Lecture – 2012-05-27 Mauritius.mp3 19.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-24 – 2010-10-14 Nigadi.mp3 18.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-24 – 2012-09-17 Indonesia.mp3 12.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-26 – 2010-04-03 Riga.mp3 30.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2006-03-30 Goloka-Dham germany.mp3 11.6 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2006-04-04 Sofia bulgaria.mp3 27.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2006-07-13 Tallahasse Florida.mp3 23.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2006-09-11 Nienberg Germany.MP3 21.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2007-03-29 Sofia Bulgaria.mp3 19.5 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2007-04-20 Tallinn Estonia.mp3 17.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2007-12-15 Christchurch New-Zealand.mp3 22.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2008-05-04 Riga Latvia.mp3 16.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2009-06-29 Fiji.mp3 17.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2010-05-31 South-Africa.mp3 30.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2010-10-26 Riga.mp3 25.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2011-09-18 Romania.mp3 15.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-27 – 2012-10-20 Denmark.mp3 29.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-28 – 2005-09-14 Helsinki Finland.mp3 12.3 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-29 – 2006-09-13 Berlin Germany.MP3 15.9 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-29 – 2007-02-10 Tallahassee Florida.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-29 – 2009-04-01 Riga.mp3 22.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-29 – 2010-12-15 Lenasia.mp3 21.0 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-29 – Sunday Feast Lecture – 2010-09-12 London.mp3 14.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-33 – 2008-10-14 Copenhagen Denmark.mp3 20.7 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-34 – 2005-10-10 Helsinki Finland.mp3 14.8 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-34 – 2008-10-15 Copenhagen Denmark.mp3 17.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-34 – 2010-12-21 Lenasia.mp3 11.4 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-34 – 2012-06-19 Australia.mp3 22.1 MB
 Sankarsana Das Adhikari Prabhu BG 09-34 – 2012-12-08 Triolet.mp3 13.2 MB