Romapada Swami Bhajans – Chanting Hare Krishna Mahamantra.mp3 7.0 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-01 – 2008-07-06 Kishore Kishori Temple.mp3 17.5 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-02 – 2008-07-06 Oswego.mp3 6.4 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-03 – 2008-07-05 Oswego.mp3 13.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-04 – 2008-07-04 Kishore Kishori Temple.mp3 5.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-05 – 2008-07-04 Kishore Kishori Temple.mp3 12.6 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-06 – 2008-07-04 Hanover Park.mp3 7.0 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-07 – 2008-07-05 Oswego.mp3 9.9 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-08 – 2008-07-06 Kishore Kishori Temple.mp3 17.5 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-09 – 2008-07-05 Oswego.mp3 14.1 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-10 – 2008-07-04 Kishore Kishori Temple.mp3 22.2 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna-11 – 2008-05-29.mp3 2.0 MB
 Romapada Swami Bhajans – Hare Krishna with HG Bada Hari Prabhu – 2008-08-31 Gita Nagari.mp3 20.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-01 – 2008-09-04 Boston.mp3 787.4 KB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-01 – 2012-10-28 Hyderabad.mp3 1.3 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-02 – 2008-09-05 Boston.mp3 468.5 KB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-02 – 2012-10-28 Hyderabad.mp3 1.9 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2008-05-29.mp3 1.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2008-05-31.mp3 1.2 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2011-02-05 New Jersey.mp3 2.3 MB
 Romapada Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2011-03-05 Hyderabad.mp3 1.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Kevalastakam – 2008-07-06 Kishore Kishori Temple.mp3 3.5 MB
 Romapada Swami Bhajans – Kevalastakam and Hare Krishna – 2008-07-06 Oswego.mp3 6.8 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati-01 – 2008-09-03-Boston.mp3 5.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati-02 – 2008-09-04 Boston.mp3 5.8 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati-03 – 2008-09-05 Boston.mp3 5.2 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati – 2008-07-26 Saranagati Farm.mp3 4.1 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati 2 – 2008-09-01 Gita Nagari.mp3 6.6 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati and Narsimha Arati – 2012-10-28 Hyderabad.mp3 6.4 MB
 Romapada Swami Bhajans – Mangala Arati Kirtan – 2011-03-05 Hyderabad.mp3 6.7 MB
 Romapada Swami Bhajans – Narsimha Kirtan – 2011-03-07 Hyderabad.mp3 1.0 MB