Lal Govind Prabhu Hindi Day-01 Chaitanya Bhagavat – Sakshat Krishna – 2009-02 Solapur.mp3 36.4 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-02 Chaitanya Bhagavat – Janma Ke Karan – 2009-02 Solapur.mp3 30.0 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-03 Chaitanya Bhagavat – Janma – 2009-02 Solapur.mp3 37.1 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-04 Chaitanya Bhagavat – Jagannath Mishra Utsav – 2009-02 Solapur.mp3 28.8 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-05 Chaitanya Bhagavat – Suvarna Varna Hemango-01 – 2009-02 Solapur.mp3 30.6 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-06 Chaitanya Bhagavat – Suvarna Varna Hemango-02 – 2009-02 Solapur.mp3 32.8 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-07 Chaitanya Bhagavat – Dahichida Festival – 2009-02 Solapur.mp3 36.2 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-08 Chaitanya Bhagavat – Gaurpurnima Goshala Yatra – 2009-02 Solapur.mp3 65.4 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-09 Chaitanya Bhagavat – Svayam Bhagvan Bhagvat Prabhuaman – 2009-02 Solapur.mp3 20.3 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-10 Chaitanya Bhagavat – Abhishek – 2009-02 Solapur.mp3 21.1 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-11 Chaitanya Bhagavat – Teithik Brahman Lila – 2009-02 Solapur.mp3 27.2 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-12 Chaitanya Bhagavat – Janma Lila – 2009-02 Solapur.mp3 41.1 MB
 Lal Govind Prabhu Hindi Day-13 Chaitanya Bhagavat – Bal Lila – 2009-02 Solapur.mp3 48.3 MB