Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna Kirtan-01.mp3 5.8 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna Kirtan-02.mp3 8.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna Kirtan-03.mp3 8.0 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Evening Harinaam Sankirtan – 2010-01-25 .mp3 9.1 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Evening Sankirtana – 2010-01-24 ISKCON Chowpatty.mp3 5.3 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Evening Sankirtan – 2010-01-24 ISKCON Chowpatty.mp3 19.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Evening Sankirtan Narsimha Arati – 2010-01-24 ISKCON Chowpatty.mp3 1.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-01.wma 15.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-02.wma 14.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-03.wma 15.6 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-04.wma 4.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-05.wma 3.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-06 – 2007-09-25.mp3 2.3 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-07 – 2007-09-25.mp3 2.5 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-08 – 2007-09-25.mp3 3.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-09 – 2007-09-25.mp3 813.9 KB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-10 – 2007-09-30.mp3 7.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Hare Krishna-11 – 2007-09-30.mp3 472.8 KB
 Vaiysaski Prabhu Bhajans – Hare Krishna Kirtan-01 – 2000-09-16.mp3 16.0 MB
 Vaiysaski Prabhu Bhajans – Hare Krishna Kirtan-02 – 2000-09-16.mp3 19.6 MB