Kirtan by Vedavyasa Prabhu at New Vrajmandala on 15th Aug, 2012