Lal Govind Prabhu Visit Taj Mahal on 24th Sep, 2012