Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-01 Seminar Nectar Of Devotion Class-21 – Mayapur.mp3 23.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-03 Seminar Nectar Of Devotion Class-22 – Mayapur.mp3 20.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-08 Seminar Nectar Of Devotion Class-23 – Mayapur.mp3 23.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-10 Seminar Nectar Of Devotion Class-24 – Mayapur.mp3 23.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-12 Seminar Nectar Of Devotion Class-25 – Mayapur.mp3 16.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-06-19 Seminar Nectar Of Devotion Class-26 – Mayapur.mp3 22.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-01 Seminar Nectar Of Devotion Class-27 – Mayapur.mp3 24.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-03 Seminar Nectar Of Devotion Class-28 – Mayapur.mp3 23.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-06 Seminar Nectar Of Devotion Class-29 – Mayapur.mp3 17.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-10 Seminar Nectar Of Devotion Class-30 – Mayapur.mp3 21.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-13 Seminar Nectar Of Devotion Class-31 – Mayapur.mp3 20.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-17 Seminar Nectar Of Devotion Class-32 – Mayapur.mp3 26.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-20 Seminar Nectar Of Devotion Class-33 – Mayapur.mp3 25.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-22 Seminar Nectar Of Devotion Class-34 – Mayapur.mp3 19.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-24 Seminar Nectar Of Devotion Class-35 – Mayapur.mp3 25.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-25 Seminar Nectar Of Devotion Class-36 – Mayapur.mp3 21.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-26 Seminar Nectar Of Devotion Class-37 – Mayapur.mp3 21.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-27 Seminar Nectar Of Devotion Class-38 – Mayapur.mp3 21.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-28 Seminar Nectar Of Devotion Class-39 – Mayapur.mp3 17.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-29 Seminar Nectar Of Devotion Class-40 – Mayapur.mp3 17.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-07-30 Seminar Nectar Of Devotion Class-41 – Mayapur.mp3 15.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-01 Seminar Nectar Of Devotion Class-42 – Mayapur.mp3 14.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-02 Seminar Nectar Of Devotion Class-43 – Mayapur.mp3 14.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-03 Seminar Nectar Of Devotion Class-44 – Mayapur.mp3 15.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-04 Seminar Nectar Of Devotion Class-45 – Mayapur.mp3 12.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-05 Seminar Nectar Of Devotion Class-46 – Mayapur.mp3 15.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-06 Seminar Nectar Of Devotion Class-47 – Mayapur.mp3 16.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-10-07 Seminar Nectar Of Devotion Class-48 – Mayapur.mp3 15.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 1999-12-07 Seminar Nectar Of Devotion Class-49 – Mayapur.mp3 16.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami 2001-04-06 Seminar Summary of NOD in Prahupada's samadhi – Mayapur.mp3 24.7 MB