Lal Govind Prabhu Gujarati – 01 Sampoorna Bhagavatam Day-01a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 23.9 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 02 Sampoorna Bhagavatam Day-01a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 23.7 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 03 Sampoorna Bhagavatam Day-01b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 21.8 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 04 Sampoorna Bhagavatam Day-02b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 22.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 05 Sampoorna Bhagavatam Day-02a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 20.6 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 06 Sampoorna Bhagavatam Day-02b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 22.2 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 07 Sampoorna Bhagavatam Day-02c Part-02 – Gariyadhaar.mp3 14.0 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 08 Sampoorna Bhagavatam Day-03a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 20.9 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 09 Sampoorna Bhagavatam Day-03b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 18.6 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 10 Sampoorna Bhagavatam Day-03c Part-01 – Gariyadhaar.mp3 19.9 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 11 Sampoorna Bhagavatam Day-03a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 22.4 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 12 Sampoorna Bhagavatam Day-03b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 22.4 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 13 Sampoorna Bhagavatam Day-03c Part-02 – Gariyadhaar.mp3 21.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 14 Sampoorna Bhagavatam Day-04a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 24.1 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 15 Sampoorna Bhagavatam Day-04b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 16.9 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 16 Sampoorna Bhagavatam Day-04c Part-01 – Gariyadhaar.mp3 27.0 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 17 Sampoorna Bhagavatam Day-04a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 24.0 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 18 Sampoorna Bhagavatam Day-04b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 32.1 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 19 Sampoorna Bhagavatam Day-04c Part-02 – Gariyadhaar.mp3 17.7 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 20 Sampoorna Bhagavatam Day-05a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 23.7 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 21 Sampoorna Bhagavatam Day-05b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 15.1 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 22 Sampoorna Bhagavatam Day-05c Part-01 – Gariyadhaar.mp3 19.2 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 23 Sampoorna Bhagavatam Day-05a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 24.2 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 24 Sampoorna Bhagavatam Day-05b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 20.7 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 25 Sampoorna Bhagavatam Day-05c Part-02 – Gariyadhaar.mp3 20.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 26 Sampoorna Bhagavatam Day-06a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 24.8 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 27 Sampoorna Bhagavatam Day-06b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 25.8 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 28 Sampoorna Bhagavatam Day-06a Part-02 – Gariyadhaar.mp3 27.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 29 Sampoorna Bhagavatam Day-06b Part-02 – Gariyadhaar.mp3 25.9 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 30 Sampoorna Bhagavatam Day-07a Part-01 – Gariyadhaar.mp3 26.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 31 Sampoorna Bhagavatam Day-07b Part-01 – Gariyadhaar.mp3 24.3 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 32 Sampoorna Bhagavatam Day-07c Part-01 – Gariyadhaar.mp3 26.8 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 33 Sampoorna Bhagavatam Day-07d Part-01 – Gariyadhaar.mp3 5.2 MB
 Lal Govind Prabhu Gujarati – 34 Sampoorna Bhagavatam-Loti Utsav Rupavati – Gariyadhaar.mp3 34.2 MB