Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam – 2012-07-14 Bhaktivedanta Manor.mp3 8.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam – 2012-08-25 Los Angeles.mp3 11.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Part-01 – 2012-08-24 Los Angeles.mp3 11.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Part-02 – 2012-08-24 Los Angeles.mp3 8.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-02 – 2012-01-14 Salem.mp3 21.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-02 – 2012-01-15 Salem.mp3 19.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-02 – 2012-01-16 Salem.mp3 16.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-02 – 2012-01-20 Salem.mp3 22.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-03 – 2012-03-05 Valsad.mp3 19.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-04 – 2012-03-10 Kuwait.mp3 28.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-06 – 2012-07-08 Govindadvipa.mp3 15.4 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-06 Hrsikesa – 2012-06-27 Switzerland.mp3 30.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-06 Padmanabha – 2012-06-28 Switzerland.mp3 15.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-06 Visvakarma – 2012-06-30 Zurich.mp3 6.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-13-14 – 2012-09-01 Denver.mp3 28.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-13 – 2012-08-12 Berkeley.mp3 13.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-13 – 2012-08-16 California.mp3 13.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-13 Part-01 – 2012-08-15 Los Angeles.mp3 15.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-13 Part-02 – 2012-08-15 Los Angeles.mp3 32.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-14 – 2012-09-03 Denver.mp3 25.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-15 – 2012-09-03 Denver.mp3 28.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-15 – 2012-09-04 Tucson.mp3 27.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-16 – 2012-09-08 Dallas.mp3 27.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-16 – 2012-09-11 Dallas.mp3 10.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-16 – 2012-09-12 Dallas.mp3 14.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-16 Anagha – 2012-09-09 Dallas.mp3 18.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-16 Sahishnuh – 2012-09-09 Dallas.mp3 22.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-17 – 2012-09-13 Dallas.mp3 17.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-18-19 – 2012-09-30 Boston.mp3 21.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-18 – 2012-09-29 Charlotte.mp3 13.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Seminars – Vishnu Sahasranam Verse-19 – 2012-10-01 Boston.mp3 21.8 MB