Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-01-01 – 2003-11-23.mp3 12.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-01-03 – Material and Transcendental Knowledge – 1998-07-01 Mayapur.mp3 10.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-01-10 – 2003-12-07 Mayapur.mp3 11.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-02-02 – 2003-12-21 Mayapur.mp3 16.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-02-09 – 2003-12-28 Mayapur.mp3 18.9 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-02-16 – 2005-08-23 Hungary.mp3 8.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-03-05 – 2004-01-24 .mp3 10.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-04-03 – 2002-08.mp3 17.9 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-04-07 – 2002-08 Poland.mp3 11.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-04-07 – Part-02 – 2002-08 Poland.mp3 8.9 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-05-30 – 2004-05-09 Mayapur.mp3 17.2 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-06-24 – 2004-05-30 Mayapur.mp3 42.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-06-31 – 2004-06-06 – Mayapur.mp3 22.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-07-19 – 2004-06-27 Mayapur.mp3 22.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-07-32 – 2004-07-04 Mayapur.mp3 15.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-08-49 – New Karuna Bhavan – 2007-07-21 Scotland.mp3 29.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-08-50 – New Karuna Bhavan – 2007-07-23 Scotland.mp3 14.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-09-06 – 2004-10-03 Mayapur.mp3 18.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-09-13 – 2004-10-10 Mayapur.mp3 17.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-09-20 – 2004-10-17 Mayapur.mp3 24.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-09-34 – 2004-10-31 Mayapur.mp3 30.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-10-11 – 2004-11-28.mp3 15.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-10-21 – 2004-12-05 .mp3 31.9 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-10-28 – 2004-12-12.mp3 30.2 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-02 – 2004-12-19.mp3 14.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-10 – 2004-12-26.mp3 36.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-18 – 2005-01-02 Mayapur.mp3 36.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-25 – 2005-01-09 Mayapur.mp3 25.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-32 – 2005-01-16 Mayapur.mp3 45.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-39 – 2005-01-23 .mp3 38.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-11-39 – 2005-01-23 Mayapur.mp3 38.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-12-07 – 2005-01-30 Mayapur.mp3 37.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-12-07 – 2005-01-31 Mayapur.mp3 38.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-12-24 – 2005-02-13 Mayapur.mp3 31.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-13-55 – 2005-04-17 Mayapur.mp3 32.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-13-60 – 2005-04-24 Mayapur.mp3 48.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-14-09 – 2005-05-01 Mayapur.mp3 19.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-14-34 – 2005-05-08 Mayapur.mp3 35.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-14-42 – 2005-05-15 Mayapur.mp3 22.5 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-15-07 – 2005-05-29 Mayapur.mp3 42.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-15-14 – 2005-06-05 Mayapur.mp3 17.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-15-32 – 2005-06-19 Mayapur.mp3 15.4 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-15-39 – 2005-06-26 Mayapur.mp3 41.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-17-32 – 2002-03-05 .mp3 20.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-17-40 – 2005-10-02 Mayapur.mp3 25.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-18-10 – 2005-10-16 Mayapur.mp3 27.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-18-17 – 2005-10-23 Mayapur.mp3 25.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-18-29 – 2005-11-06 Mayapur.mp3 31.1 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-18-36 – 2005-11-13 Mayapur.mp3 24.7 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-04 – 2005-11-27 Mayapur.mp3 25.2 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-12 – 2005-12-04 Mayapur.mp3 30.6 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-19 – 2005-12-11 Mayapur.mp3 27.8 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-27 – Part-01 – 2005-12-18 Mayapur.mp3 12.3 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-27 – Part-02 – 2005-12-18 Mayapur.mp3 14.0 MB
 Bhakti Vidya Purna Swami SB 01-19-35 – 2005-12-25 Mayapur.mp3 32.3 MB