Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-01-07 – Prabhupada Disappearance day – 1998-10-24 Mayapur.mp3 19.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-01-17 – 1998-11-01 Mayapur.mp3 16.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-01-24 – 1998-11-08 Mayapur.mp3 10.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-01-34-36 – 1998-11-15 Mayapur.mp3 15.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-01-46 – 1998-11-22 Mayapur.mp3 9.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-02-22 – 1998-12-20 Mayapur.mp3 17.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-02-33 – 1998-12-27 Mayapur.mp3 13.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-02-44 – 1999-01-03 Mayapur.mp3 8.0 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-03-24 – 1999-01-19 Mayapur.mp3 13.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-03-29 – 1999-01-24 Mayapur.mp3 11.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-05-13 – 1999-03-06 Mayapur.mp3 14.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-05-21 – Accepting vedic culture – 1999-03-13 Mayapur.mp3 22.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-05-30 – 1999-03-21 Mayapur.mp3 12.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-05-31 – Ramanujacarya – 1999-03-22 Mayapur.mp3 15.1 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-05-37 – 1999-03-25 Mayapur.mp3 14.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-06-17-18 – 1999-04-04 Mayapur.mp3 16.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-07-35 – 1999-04-18 Mayapur.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-08-20 – 1999-05-02 Mayapur.mp3 6.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-09-22 – 1999-05-09 Mayapur.mp3 10.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-09-36 – 1999-05-16 Mayapur.mp3 8.7 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-09-52 – 1999-05-30 Mayapur.mp3 7.6 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-11-05-18 – 1999-06-13 Mayapur.mp3 9.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-11-25 – 1999-06-20 Mayapur.mp3 7.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-12-21 – 1999-07-04 Mayapur.mp3 10.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-13-10 – 1999-07-11 Mayapur.mp3 8.5 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-14-06 – 1999-07-18 Mayapur.mp3 7.8 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-14-30-40 – 1999-07-25 Mayapur.mp3 16.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-17-15 – 1999-09-28 Mayapur.mp3 13.4 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-17-22-23 – 1999-10-03 Mayapur.mp3 10.2 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-19-07 – 1999-11-14 Mayapur.mp3 11.9 MB
 Bhakti Vidyapurna Swami SB 06-19-14-17 – 1999-11-16 Mayapur.mp3 9.2 MB