Gour Govinda Swami Oriya SB 09-09-35 – Karma Phalaru Mukti.mp3 20.1 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-09-35 – Sravana Pranali.mp3 20.8 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-09-44.mp3 15.4 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-13-12 – 1994-07-24.mp3 27.8 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-14-46 – Guru Bhogi and Guru Tyagi.mp3 27.6 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-14-47 – Sarva Kama Dughanahi – 1994-11-31.mp3 26.7 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-14-48 – Nama Tatva.mp3 23.4 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-01-10 – 1994-11-05.mp3 15.7 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-11.mp3 25.3 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-16 – 1994-11-08 Bhuvaneshvar.mp3 26.2 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-24 – Adhyakhikata – 1994-11-09.mp3 21.2 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-25 – 1994-12-10.mp3 15.9 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-26 – Pancha Suna.mp3 19.5 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-27-39 – 1994-12-26.mp3 14.1 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-15-41 – 1994-12-27.mp3 19.3 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-16-07 – Bandhana mukta satsiya – 1995-02-07.mp3 23.7 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-16-10-19 – Varnashrama – 1995-02-11.mp3 19.3 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-16-20-23 – Prayaschita – 1995-02-12.mp3 21.7 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-16-29-32.mp3 20.1 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-18-40.mp3 17.9 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-19-09-10.mp3 19.4 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-19-11.mp3 20.9 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-01.mp3 10.0 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-21 – Yogakhyema Bahamyaham – 1995-09-05.mp3 26.2 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-22 – 1995-10-15.mp3 18.1 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-22 – Vaishnava Putra.mp3 16.8 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-23 – 1995-10-16.mp3 22.0 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-24-26.mp3 17.1 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-27 – Bhagavat Prapti hi Sarvucha siddhi.mp3 15.0 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-34 – Atma Sanjam.mp3 27.8 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-37 – Sanskar Kriya – 1995-10-28.mp3 20.3 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-20-38-39 – Mamta O Varadwaj.mp3 21.9 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-21-13-16.mp3 17.6 MB
 Gour Govinda Swami Oriya SB 09-21-18 – Mahat Sikhya – 1995-12-30.mp3 38.5 MB