Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Address to Brahmachari – 2013-03-24 ISKCON Vrindavan.mp3 27.5 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Bhagavad Gita se 10 Shikshaye – 2006-12-01.mp3 27.7 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Bhagavan Sri Krishna hi hamare ek matra Ashray hai.mp3 12.4 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Janmastami Lecture – 2005-08-26.mp3 30.1 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Krishna Param Bhagawan Hai – 2008-10-16.mp3 21.7 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Bhagavan ki Prasannata ke liye bhakti kare – 2008-07-07.mp3 31.4 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Bhagavan Pakshapat nahi karte – 2007-05-06.mp3 25.3 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Dhoka na Dena Dhoka na Khana – 2010-04-25.mp3 26.3 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Krishna Pastimes – 2008-08-24.mp3 30.7 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Passing of Haridas Thakur – 2008-09-14.mp3 39.1 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Practical Duties of Bonafied Grihastha – 2008-12-14.mp3 28.6 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Shuddha Bhakti kya hai.mp3 28.6 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Srila Prabhupada ka Mandir Nirman ke liye Sangharsh – 2009-05-17.mp3 22.9 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Srimad Bhagavatam ki Mahima – 2005-05-15.mp3 24.9 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Sunday Feast-Sweet Krishna and Developing Sprit of Detachment – 2008-08-10.mp3 24.9 MB
 Radhe Shyam Prabhu Various Hindi – Vyasa Puja Celebration of HH Radhanath Swami – 2010-12-05.mp3 14.8 MB