Virabahu Prabhu Spanish Various – Arrival darsan – 31-12-02 New York .mp3 15.5 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Bhajans by Darsan Grihastas – 1994-11-16.mp3 27.8 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Bid Book – 2000-11-30.mp3 11.6 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Class of arrival – 1993-05-19 Rosario.mp3 17.0 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan – 1992-01-13.mp3 24.2 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan – 1992-07-11.mp3 28.2 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan – 1994-11-19.mp3 36.3 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan – 1996-02-02.mp3 26.2 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan on the Family – 1992-07-11 Rosario.mp3 28.6 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan with Grhastas – 1997-11-25.mp3 38.2 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Darsan with grihastas Part-01 – 1997-10-25.mp3 41.8 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Disappearance of Srila Prabhuabhupada – 1996-11-01.mp3 34.3 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Disappearance of Srila Prabhuabhupada – 2001-11-17.mp3 28.3 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Ecstasy Radio Prabhuogram No 17 – 1984-10-06 Los Angeles.mp3 40.0 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Gaurangera – 1994-11-20 Mendoza.mp3 41.4 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Govardhana – 2001-11-15 .mp3 28.0 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Govardhana Part-01 – 2001-11-11.mp3 27.8 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Govardhana Part-02 – 2001-11-15.mp3 26.8 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Initiations – 1993-05-21 Rosario.mp3 27.7 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Initiations – 2000-11-26.mp3 25.5 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Initiations and Bhajans – 2000-11-26.mp3 11.3 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Initiation of Hari Murari – 2002-07-16.mp3 45.5 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Lecture – 1995-09-23 Rosario.mp3 26.8 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Lecture – 2001-11-17 Prabhuabhupada Desh.mp3 27.9 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Markine Bhagavata Dharma – 1994-07-06 Rosario.mp3 27.6 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Meaning of Emona Durmati – 1992-09-30.mp3 26.5 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Parama karuna – 1995-12-05.mp3 22.0 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Sankirtana – 2001-11-25.mp3 28.3 MB
 Virabahu Prabhu Spanish Various – Words on the initiation – 1992-07-12 Rosario.mp3 21.2 MB